kadının aleyhine gelişen şartları düzeltebilmek için erkeğin dünyasını anlayıp anlamlandırmak gerekmektedir. sadece kadın dünyasını ortaya koyan çalışmalar, karşı tarafın ve olgunun bütününün anlaşılamamasına sebep olmaktadır. + segal’e göre, erkeklere verilen askerlik eğitimi, özellikle belirli bir saldırgan erkeklik tipini yaratmayı amaçlamaktadır. + askerlik mesleği kendine has ve yalnızca kendi içinde barındırdığı birtakım unsurlarla sivil yaşamdan keskin biçimde ayrılmaktadır. bu ayrılış aynı zamanda kadınsılıktan bir kopuşu da beraberinde getirmektedir. + erkeklik pekiştirilerek bireyin kadınlıkla arasındaki mesafe açılmaktadır. https://www.researchgate.net/publication/315117275_Turk_Toplumunda_Hegemonik_Erkekligin_Insasinda_Toplumsal_Sureclerin_RoluThe_Role_of_The_Social_Process_On_Hegemonic_Masculinity_in_Turkish_Society


erkeğin evlilik öncesi dönemde erkekliğini kanıtlama yöntemlerinden biri, önüne çıkan fırsatları kaçırmamak ve olabildiğince çok kadınla birlikte olmak olabilmektedir. + erkeklik, bir anlamda, her kadınla cinsel ilişkiye girmeye hazır olacak kadar ‘duygusuz’ olmayı gerektirir. bu da kadın bedeninin nesneleştirilmesinin ve metalaştırılmasının aslında erkeklik inşası ve algısıyla yakından ilişkili olduğunu kanıtlar niteliktedir. + akgül, kitabında ordu ve kadın ilişkisini dört başlıkta kurmuştur. bunlar anneyi, kız kardeşleri ve sevgiliyi kapsayan “uzaktan yönetilen kutsal kadınlar”; hizmetçileri, hemşireleri, fahişeleri ve ordu içerisindeki asker eşlerini kapsayan “içeride denetlenen değersiz kadınlar”. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/129558/mod_resource/content/0/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de-Erkeklik-%C4%B0n%C5%9Fas%C4%B1n%C4%B1n-Bedensel-Ve-Toplumsal-A%C5%9Famalar%C4%B1-Atilla-Barut%C3%A7u.pdf


bu dönemde papalar, hayat kadınlarından zorla topladıkları paralar ile artan dini projeleri finanse etme yoluna gitmişlerdir. örneğin papa x. leo ihtiyaç duyduğu fonları, hayat kadınlarının kazançlarından sağlamaktaydı. papa, binlerce vesikalı hayat kadınını günah vergisi vermeye zorlamıştır. papalık, hayat kadınlarından pişmanlık sonucu günahlarının affedilmesi karşılığı aldığı ücretleri arttırmıştır ve ruhlarını cehennemden harç karşılığı kurtarmıştır. papa ıı. clement genelev gelirini kiliseye aktarmıştır. hayat kadınlığı ile suçlanan kişiler malvarlığını elden çıkartırken, hayatta ya da ölü olduğuna bakılmaksızın, mal varlığının yarısını rahibe manastırına devretmekteydi. mahkemelerin genelevleri vergilemesi ile ilgili yetkisi 16.yy’ın yarısına kadar varlığını sürdürmüştür https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56624


kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar, ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi... https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153797


karacaoğlan'ın düşünce yapısı ahlak anlayışı ve karacaoğlan şiirlerinde erotik öğeler http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/arslan.pdf


doksanlar türk sineması’nda başlangıç hikayesi verilmeden de “iyi” ana karakterin seks işçisi olabilmesi, hikayesi her ne olursa olsun seks işçisi bir kadının toplumun bir parçası olduğu ve bu şekilde kabul edilmesi/saygı duyulması gerektiği mesajını iletmektedir. fahişe kadın bedeninin türk sinemasında yaşadığı bu değişim dönemin toplumsal cinsiyet tartışmalarının ve kadın cinselliğine yönelik bir kabul edişin sonucu olarak okunabilir. diğer taraftan eril hegemonyanın kadın bedenini ticarileştirmesi olarak bakılabilecek “seks işçiliği”nin normalleştirilmesi olarak da görülebilir. http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/26427/G%C3%BCler%20Deymencio%C4%9Flu.pdf


daeş diye bir şey duyuyorduk fakat ne olduklarını bilmiyorduk. geldiler etraftaki köylülerle birlikteydiler. kızlarımızı aldılar, kadınlarımızı aldılar, eşyalarımızı aldılar, öldürdüler. hoşlarına giden güzel kızlarımızı kendileriyle alıp götürdüler iki sigara karşılığında sattılar, televizyon karşılığında değiştirmeye çalıştılar bundan beter insanın başına ne gelebilir ki, kızını, gelinini, kız kardeşini gözlerinin önünde alıp gidiyorlar, erkek kardeşini öldürüyorlar, kayınını öldürüyorlar, babanı, dedeni öldürdüler bundan kötüsü başıma gelmedi. hep görüyorum bu olayları rüyamda, unutamıyorum aklıma geliyorlar, hiç unutamıyorum. bu daeş fermanımızı verdiğinde, biz yalnızdık arkamızda kimsemiz yoktu. yanımızda kimseyi göremedik, bir sürüye kurt dalmış gibi sürünün her bir kısmı bir tarafa dağıldı. http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/kahraman_fatih.pdf


vedat ozan, “benim gibi kokmuyorsun” adlı yazısında fahişe sözcüğünün etimolojisi ile ilgili olarak şu bilgileri verir: latince “putris” kelimesi “çürük” demek. bu kelime etimolojik yolculuğu sırasında ingilizce’de “putrid” kelimesine dönüşüyor. daha sonra ise “putrid”in bir anlam evrilmesiyle beraber ispanyolca’da “puta”, diğer diğer dillerde ise “putana” veya “putain” kelimesine taban oluşturduğunu görüyoruz ki, “puta, putana, putain” “fahişe” demek. dönemi itibariyle bu dönüşümde varsayılan önerme şu:vücut ve ağız kokusu, yaşam tarzımız ve yaşamsal sıvılarımızla ilişkilidir. fahişe çok fazla ilişki kurar ve yaşamsal sıvıları bozulur. aynı zamanda para karşılığında ilişkiye girdiği için de erdemsiz ve ahlaksızdır. bu da yaşam tarzındaki kokuşmaya, kokuşmuşluğa işaret eder, deniyor. bu önerme sonucunda kokuşmuş anlamına gelen “putrid” kelimesinin ruhen ve bedenen koktuğu varsayılan seks işçilerini tanımlamak için kullanılan “putain” veya “puta” kelimesine dönüştüğünü görüyoruz. + kate millett, sokak kadınları adlı kitabında şöyle açıklar: kültürlü kadınlar fahişeyi olsa olsa edebiyat kanalıyla, okuduklarıyla tanırlar. edebiyatta fahişe tipi öylesine sık işlenir ki, gerçek yaşamda bu kadar kalabalık bir fahişe grubu bulmak olanaksızdır. bu, yüksek kültürümüzü yaratan erkeklerin kadını böyle göstermekteki çabalarının sonucudur. edebiyatçıların fahişelik konusundaki fikirlerini sinir bozucu bulmamak olası değildir. baudelaire ve onun “kötülük”ten duyduğu zevk insanın aklına takılıyor. altın yürekli orospunun yüceltilmesi ucuz ve kolay bir hünerdir. şair kendisini fahişeyle özdeşleştirmekle kendine acıma duygusunu doyurur, fahişenin düzeyine inmekle kendi insancıllığını kutlar, sıradan bir kadında, bir sokak yaratığının varlığında acı çeken magdalena’nın ta kendisini bulmak gibi bir sezgisi olduğu için kıvanç duyar. ve fahişenin durumunu allayıp pullamakla, duygusallık kisvesine sokmakla da, fahişeliğin sürüp gitmesine en az fransız turizmi kadar sebep olur. bu tutum kusursuzdur: liberal görüşlü erkek, fahişeyi korumakla ahlaki ödevini yerine getirmiştir. ve onun sefaletini algıladığı için kendini kutlamakla da fahişeyi sömürmeye devam etmektedir. + georg simmel de bireysellik ve kültür adlı kitabında yer alan “fahişelik” adlı yazısında insanın araçsallaşması konusunda şöyle bir tespit yapar: kant, insanın asla salt bir araç olarak kullanılmaması, her zaman başlı başına bir amaç olarak da tasavvur edilip öyle muamele görmesi gerektiğini bir ahlak yasası olarak ortaya koymuştu. fahişelik bunun tam zıddındaki davranışı temsil eder, hem de işin her iki tarafı için de. bütün insan ilişkileri arasında iki kişinin karşılıklı olarak salt araç derekesine indirgenmesinin belki de en çarpıcı örneğidir fahişelik. fahişelik ile para ekonomisi –araç ekonomisi- arasındaki yakın tarihsel bağın altında yatan en güçlü ve derin etken bu olabilir. + e. m. cioran, birçok olumsuz anlamın yükünü taşıyan “düşkün kadınlar”ı bilinen klişelerin dışında değerlendirir. ona göre filozoflar en az dogmatik olan hayat kadınlarını taklit etmelidir: sistemler ve batıl inançlar görüp geçirmiş olan fakat hâlâ dünyanın yollarında sebat eden filozof, en az dogmatik olan yaratığın sergilediği kaldırım kuşkuculuğunu taklit etmelidir: hayat kadınınkini. o her şeyden kopmuş ve herkese açıktır; müşterinin asabı ve fikirlerini benimser; her vesilede tutum ve çevre değiştirir; ilgisizliğinden ötürü hüzünlü veya neşeli olmaya hazırdır; ticari bir tasayla, iniltilerini esirgemez; üzerindeki samimi komşusunun oynaşmalarına, aydınlanmış ve sahte bir bakış yöneltir ve zihne bilgelerinkiyle yarışan bir davranış örneği sunar. + bizim gibi günahkârlar için kocacığım diyecek müşterilerimizden başka kim olabilir? + acımakla birlikte bütün genelev kadınlarının kimseyi sevmeyen, hayvan gibi, yalancı kişiler olduğu kanaatindedir: “biz neyiz? dünyada hiçbir kimseyi sevmez, hayvan gibi bir mahlûkuz. bir müşteri bizi aldığı zaman bizden muhabbet bekler, lezzet bekler. hâlbuki biz ona ne kadar muhabbet ve şevk ve lezzet gösterirsek hep yalandır. + fahişeleri fahişe eden hep fuhuş erbabı değildir; onlar analarından fahişe doğmazlarsa da, bazı kerre anaları yüzünden fahişe olurlar. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/543245


erkek, kadın için değil, kadın, erkek için yaratılmıştır. + kadınları güzel giysilerden mahrum bırakın ki köşelerine çekilsinler. + gazali için bu güç, şeytanilikle kadınsılığın anlamdaş sayıldığı islami toplum düzenindeki en yıkıcı unsurdur. + kadın avcı, avı da edilgen erkektir. + evliliğin üçüncü yararı, hanımla sohbet yapmak, cilveleşmek ve oynaşmak suretiyle nefsi rahata kavuşturup kalbin huzurunu sağlamak ve ibadete karşı güç kazanmasını temin etmektedir. çünkü nefis usangaçtır, doğası ile bağdaşmadığından haktan hep yüz çevirir. doğasına aykırı düşen bir şeyi sürekli yapmaya zorlandığında dikleşip ayak diretir. ama zaman zaman dinlendirilip rahatı sağlandığında güç kazanır ve dinçleşir. kadınlarla dostluğun ise bütün sıkıntıları gideren, kalbi huzura kavuşturan bir etkisi vardır. takva erlerinin ara-sıra mübah, helal şeylerle gönüllerini dinlendirmeleri bir zorunluluktur. + ataerkil evrende kadın, erkeği doyuma ulaştırmak için yaratılmış bir zevk nesnesidir. bu evrende cinsel eylem, eşit irade ile donatılmış iki kişiyi birleştiren bir eylem olarak görülmez ve yalnızca erkeğin iradesi göz önüne alınır. kadın ise çoğu kez cansız nesnelerle bir tutulur ve bir mal olarak görülür. + kadınlar, sadece islam ümmetine çocuk doğurma ve cinsel içgüdünün tatmin edilmesi amaçları için kullanılması gereken, tehlikeli, zihin çelici varlıklardır. kadınlar, hiçbir şekilde, ilim, tefekkür, murakebe ve ibadet yoluyla sadece allah’a yönelmesi gereken duygusal yatırımın ya da dikkatin nesnesi olmamalıdırlar. + dindar bir kadın dünyalık sayılmaz, o ahirete yönelmene, ahiret için çalışmana imkan hazırlar. + müslüman sosyal yapısı, bütünüyle, kadın cinselliğinin yıkıcı gücüne bir saldırı ve buna karşı bir savunma olarak görülebilir. + gördüğümüz üzere akıl ile erkek özdeşleştirilirken, kadın daha aşağı olan beden ile özdeşleştirilmiş ve bu alanın dışına itilmiştir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/894839


erkeğin eşine sadakati yapaydır, kadınınki doğaldır. + kadın zevk, ihtiras ve içgüdüsel eğilimlerinin oyuncağı olan gevşek bir varlıktır. + kadının erdemi güzel bir erdemdir. erkek cinsin erdemi, soylu bir erdem olmalıdır. kadınlar, haksız olduğu için değil, çirkin olduğu için aşağılık olandan uzak dururlar ve erdemli eylem, onlar için, ahlâkî açıdan güzel olan eylem demektir. + yaşlanan kadın kitap okumalı, akli muhakeme ve sezgi yeteneğini geliştirerek tanrı vergisi güzelliğin boşalan yerini fark ettirmeden esin perileriyle doldurmalıdır. kadının bu süreçte ilk öğretmeni ise kocası olmalıdır. + kadının ailedeki konumu erkeğe göre belirlenmelidir. + ataerkil güç erkeğe doğa tarafından bahşedilmiştir. + kadın toplum için akıl tarafından ehlileştirilmesi gereken potansiyel bir düzensizlik kaynağıdır. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/719413


cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. daha önceki dönemlerde, eğitim, sosyal, hukuk ve siyaset alanında erkekler ile arasındaki eşitsizlikler gittikçe artarken cumhuriyet ile birlikte türk kadını çağ atlamıştır. + ayrıca, herhangi bir metanın pazarlanmasında da kadın ve vücudu kullanılmaktadır. kadın bedeni, erkek hakim kapitalizmin elinde "cinsel meta" haline dönüştürülmüştür. + her ırktan, her dinden, her ulustan, her öğrenim düzeyinden, her yaştan kadının hissettiği baskı ve ezilmeyi, yalnızca kadın olmaktan kaynaklanan sorunları, göstermek ve bunların çözümlenmesini sağlamak için, erkeklerin de savunduğu, sahiplendiği bir anlayış gereklidir. http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2000/sayi_4/baslik1.pdf


tüketim toplumu insan ilişkilerini de metalaştırmış ve “kullan ve at” anlayışı giderek insan ilişkilerin doğasını bozmuştur. + herşeyin metaya dönüştüğü bir dünyada, birey kendi üretimini ve tüketimini görünür kılarak bir yandan tüketimi beslemekte, bir yandan da kendisini meta kılarak varlığını garanti altına almaktadır. + tüketim toplumu üyelerinin kendileri birer tüketim metasıdır ve onları bu toplumun gerçek birer üyesi yapan da bu özellikleridir. + russel belk bireylerin metalara büyük bağlılık duyduklarını ve satın aldıkları şeyleri materyalist hayatlarının tam ortasına yerleştirdikleri için hayatları boyunca tatmin veya tatminsizliklerinin başat sebebinin yine sahip oldukları şeylerin olduğunun altını çizmektedir. + kadın bedeni, çok geniş bir yelpazede, yasal veya yasa-dışı yollarla, resmi ve özel otoritelerin eliyle bir tüketim aracı olarak birçok pazarda meta olarak değerlendirilmektedir. eğlence sektöründe kadın başrolü oynamakta, kadın bedeni baş köşeye yerleştirilmektedir. http://acikerisim.baskent.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11727/2461/10126938.pdf


…en şık giysileri giyinin…en lezzetli yemekleri yiyin…en güzel kadınlarla flört edin… + kadın, kocasının zenginliğini gösteren yürüyen bir reklamdır. + kırsal kesimdeki bir genç kızın güzelliği postmodernizmin güzellik anlayışına dahil değildir. + kadın güzelse seçilecektir, erkek onu diğer nesneler gibi diğer kadınlar arasından seçecektir. + kadına kadınlık satılır… sağlığına ve vücut bakımına özen göstermeye, koku sürünmeye, giyinmeye, tek bir kelimeyle ‘yoktan var olmaya inanarak’ kadın kendini tüketir. ve bu sistemin mantığı dahilinde olur. + kadın kendini tüketiyorsa, kadının göstergeler tarafından nesneleştirilmiş ve üretilmiş olmasındandır. + eğer kapitalizmin bir kolu insan görünümünü ticari mal haline getirirse, diğer kolu da onların aşk jetonu olur + hubert ayer, yalnızca tek bir makyaj için 13 farklı malzeme öneriyor ve her sindirella’yı peri masalındaki prenses’e dönüştürmeyi vaat etmektedir – kullanım değeri vaadi. + kapitalist sistem, kadınları en sağlam tüketici konumuna getirmiş ve kadınların bu ürünlere gereksinim duymalarını sağlayan ikna yöntemleri geliştirmiştir. https://atauni.edu.tr/yuklemeler/64553671fa66cb4cc9bbf46c93699f0b.pdf


bir keşif olarak modern kadınlık: tıp, beden ve cinsellik https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/937807


toplumsal cinsiyet norm ve değerlerine bağlı olarak kadın ve erkek sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. + kadınların yaşam süreçleri, erkeklere göre daha fazla tıbbileştirilmeye müsaittir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/117729


medikalizasyonun daha çok kadın sağlığı üzerinden işlemesi sık karşılaşılan bir durumdur. + erkekler ölür, kadınlar hasta olur. + günlük yaşamın tıbbileştirilen alanlarına bakıldığında, kadınlarla ilgili olan konuların öncelikli olduğu görülmektedir. bu bakımdan, tıbbileştirmenin özellikle kadınlara ve kadın sorunlarına yönelik olduğu söylenebilir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392497


lunapark beğenisiyle düzenlenmiştir yatak odaları https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15375/443024.pdf


yüzlerce tüh olsun seni örten perdeye, örttü siyah benleri. perdenin arkasında görmek seni, keder ve acı verir http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006141.pdf


incelenen gazetelerdeki sağlık haberleri ve yayınlarının tüketim toplumunun öne çıkardığı özellikle cinsellik, kadın sağlığı ve hastalıkları, ürolojik sorunlar, diyet, şişmanlık, menopoz, yaşlanmama (genç güzel ve ince kalmanın yolları) sık sık gündeme getirilir. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/2083/864


çocuk yetiştirmek, hasta bakmak, bahçe ve ev işleri en sıhhi kadın işidir. + kadınlar bir nevi tıbbi bilgiler aracılığıyla bedenlerine sıkıştırılırlar. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000810.pdf


kadın bedeninin tıbbileştirilmesi http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/agustos_eylul_2011.pdf


modern tıp ve bilimin kadın bedenini denetleme biçimi https://bianet.org/biamag/bilim/122193-modern-tip-ve-bilimin-kadin-bedenini-denetleme-bicimi


https://www.youtube.com/watch?v=RgQYL1yTIhw

yüzyıllardan beri kadın daima arka planda bırakılmış, erkeğin üzerinde söz sahibi olduğu bir ‘meta’ olarak düşünülmüş ve bu yönde düşündürülmeye olağanüstü çaba gösterilmiştir. https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/SOS305U/ebook/SOS305U-17V1S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=hVwBFGojG28

her şeyin metalaşmasıyla bağlantılı, “her şeyin bir fiyatı var” diyor beatrice cambell. + kapitalizm sadece meta üretmekle kalmaz, bunu sürekli yapabilmek için kapitalist toplumsal ilişkileri de yeniden üretmek durumundadır. https://tr.boell.org/sites/default/files/duvarlari_yikmak_kopruleri_kurmak_sayfalar.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=L2lE2WJkNU0

günümüzde bedeni bir savaş alanına benzetmek mümkündür. + savaşın orta yerinde insan bedeni bulunmaktadır. + tüm insanların bedenleri ve bilinçleri de hedefte yer almaktadır. bu savaşın farkında olan insanların azınlıkta oldukları düşünülmektedir. + özellikle kadın bedeni, erotizm ve pornografi anlamında her yerde en uç noktada sömürülür hale gelmiştir. bu sömürü özellikle reklâmlarda belirgin şekilde görülebilir durumdadır. + aynada kendini farklı gören kadın + miranda işbaşında + bedenin metalaştırılması yoluyla işlerliğini devam ettiren ileri kapitalist sistem yaşadığımız dünyanın doğal kaynakları hızla tüketmekle kalmamakta aynı zamanda endüstri atıkları ile havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletmektedir. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/624506


bu çalışmada bryan s. turner’ın beden sosyolojisi ele alınmıştır. ayrıca, kadının toplumdaki yeri beden sosyolojisi açısından incelenmiştir. çünkü turner’ın beden sosyolojisi içerisinde en çok yer alması gereken toplumsal aktörün kadın olduğu düşünülmektedir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611892


kadını meta olarak gören zihniyetin değişmesi gerekiyor. yoksa erkek bir yolunu bulup öldürmeye devam ediyor. + savaşlarda, kadınların bedenleri de birer savaş alanına çevrilir, tecavüz kampları kurulur. http://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/Kas%C4%B1m-2012-Kad%C4%B1n-Dergisi.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=PsZQpcd0iew

kapitalist uygarlık kadını tam bir özel savaş aracı olarak kullanır. kadının bedeni, cinselliği, metalaştırılıp topluma karşı açılan savaşta araç haline ... + ... anatomik yapılarını değiştirmeyi amaçlayan sporlar ön plana çıkar. https://birinsanbirkitap.files.wordpress.com/2014/08/kadin_ordulasma1.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=WH9T_L_OKCk

erkek yazarlarca ifade bulan erkeklere vadedilen bakire huriler anlatısı, bir kadının anlatısında cennet vadedilen bakireye dönüşmektedir. kadın cinsel organının anatomisine dair üretilmiş söylemlerde himenden bahsedilmediğini, ... http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001147.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=NdOsi1f3lZ0

... göğüsler için “tomurcuklanma” betimlemesi yapıldığı görülmektedir. böyle bir anlamlandırma da, kadının anatomik yapısı ve fizyolojik gelişimi dikkate alındığında, 11 ila 13 yaşları arasında bir kız çocuğunu akla getirmektedir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907180


https://www.youtube.com/watch?v=MC2ICTtmAYA

1990'lı yıllara gelindiğinde kadının bel altı bölgesi önceki yıllara göre iki kat fazla reklamlarda yerini alırken, 2000’li yıllarda ise bacak, kalça ve göğüs odaklı reklam görsellerinde önemli artış olduğu görülmüştür. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393991


https://www.youtube.com/watch?v=4saNwCdCJpc

reklamda yer alan kadın figürü tamamen bir keyif alma objesi olarak metalaştırılarak aşağılanmaktadır. iri dolgun göğüs fotoğrafı ve slogan desteği ile otomobil ve kadın keyif alınan birer meta haline gelmektedir. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/275520


diyanet’i kabul etmeyenlerin bu kuruma genel vergileriyle katkı yapmasının önüne geçilmiş olur ama aynı zamanda da diyanet’in finansmanının içinde rakı, şarap, genelev kdv’lerinin bulunması gibi traji-komik durum da engellenmiş olur. https://www.hyd.org.tr/attachments/article/815/yazi-diyanet-sozde-sekulerler-ve-siyasi-islamcilarin-mutabakati.pdf


osmanlı devleti’nde zina suçlarına karşı uygulanan cezaları incelediğimizde karşımıza farklı uygulamaların çıktığını görmekteyiz. bu cezalar genellikle, dayak, burun ve kulak kesme, alın dağlama gibi bedenî cezalar ile; kürek, teşhir, hapis, ölüm, para ... http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=osmanli-devletinde-irza-ve-namusa-yonelik-islenen-suclar-ve-uygulanan-cezalar-(1789-1850)_ahmet-aksin-emrah-maral.pdf


güçlü aile bağlarına büyük önem verilmesine rağmen, fahişe kadınların bedenleri evli erkeklerin de hizmetine sunulmaktadır. viktorya dönemi’nin son yarısında londra’daki fahişelerin neredeyse yüzde ellisi evlerde çalışan hizmetçilerden oluşur. https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/263/makaleler/32/1/arastirmax-viktorya-donemi-ingilteresinde-kadin-bedeni-politikalari-kadinlarin-spora-katilimi.pdf


molla yegan mescidi’nde ırzına geçtiğini sonra da alıp odasına gittiğini söylerler. https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/5579/1/389540.pdf


akkadçada “günahlarından arınmış, kutsal ve mübarek kılınmış kadınlar” diye çevrilen kadiştu terimi, son iki yüzyılın tora’ya dayalı bilimsel incelemelerinde genellikle “yosmalık/fahişelik” diye adlandırılmış, kadiştulara “tapınak fahişeleri” denmiş ...... https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/455723


...... erkeğin başat olduğu ataerkil bir uygarlığın, erkeğin tanrı sayılıp çıkar, arzu ve kaprislerin nasıl karşılayacağını kendisinin belirlediği bir uygarlığın kurbanıdırlar. fuhuş, yöneticilerin denetiminde olduğu sürece de bu kolay kolay değişmez. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/475017


elinde vesikası varsa fahişelik eylemine bile müsaade edildiği halde, tiyatro ve sinema gibi sanatsal uğraşlarına kesin biçimde hak tanınmıyordu. http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/518/10103367.pdf


hindî mahmûd, napoli limanına yanaştıklarında gemiye fâhişelerin dolduğunu, hıristiyan gemicilerin onlarla zinâ ettiklerini söyler. buralarda fuhuş yoluyla hamile kalanların çocuklarının belli kiliselerde vaftiz edilip oraya bağışlandığını anlatır. http://ekitap.yek.gov.tr/Uploads/ProductsFiles/c9b26205-6f80-42c8-8047-f046e573cffc.pdf


rahav eriha’da yaşıyordu. oradaki halk onu kötü bir kadın olarak tanıyordu çünkü fahişelik yapıyordu ama rahav zeki ve bilge bir kadındı. tanrı’nın halkına karşı olan taraftayken rab onu kendi halkına yardım etmesi için kullandı. + rahav’ın bir fahişe olarak mesih’in soy listesinde yer alması bize rab’bin günahkârlar için sağladığı büyük kurtuluşu hatırlatıyor. + insanlar rahav’a bir fahişe gözüyle bakıyorlardı. tanrı bizim ne olduğumuz ya da nasıl olduğumuza değil yüreğimize bakar. http://hristiyankitaplar.com/tr/system/files/local_files/havva_ve_otesi_website_edition.pdf


zevk için fahişelerimiz, iyi bakılmamız için nikâhsız karılarımız, bize meşru çocuk vermeleri için de eşlerimiz olmalı. + ahlaksızlığın öncüsü haline gelen ortaçağ toplumlarında sayıları durmadan kabaran bir fahişeler ordusu yaratıldı. + özellikle kilise, fahişeliği kurumsallaştırma işini kendi omuzlarına alarak, varlığı yasal açıdan da resmen kabul edilen fuhuşu başlı başına bir işletmecilik durumuna getirdi. + kadını sömüren bir kurum olan fahişelik, ahlaki değil, ekonomik bir sorundur. + marksist feministlere göre evli kadınların birçoğunun durumu da fahişelik kurumundakilerden farklı değildir. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6868/249942.pdf


kadın sıfır noktasındadır yani salt bir görünümdür, köledir, bu nedenle kaybedeceği bir şey yoktur. + baudrillard’a göre kadın özgürleştirilirken aslında iktidarın işine gelen bir durum söz konusudur. çünkü boyunduruk altındaki kadının tersinme ihtimali daha yüksektir çünkü arzu açık talebe yansımamaktadır. fakat özgürleşmiş kadın durumunda baştan çıkarma ortadan kalkmış olmakta bu da iktidarın yükünü hafifletmektedir. çünkü kadının arzusu talebine aynen yansımakta ve ilişki yapısal bir alanda gerçekleşmektedir. bu ilişki bir çeşit fahişe ile birlikte olmaya benzemektedir. burada uzlaşma ve anlaşmaya dayalı bir cinsel üretim söz konusudur. bu durumda baudrillard için baştan çıkarmanın olmadığı ilişki metaforik bağlamda tam bir pornografi sahnesidir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/926150


resim tarihinde kompozisyonlarda yer alan kadın figürü üç tipte yansıtılmıştır. ideal kadın, bekaretini koruyarak kendini tanrıya adayan meryem “evdeki melek”, mecdelli meryem hayata günahkar başlayıp isa’yı görmesiyle iman eden fahişe “tövbekar kadın”, havva itaatsizliği, şeytan ile olan yakınlığı, baştan çıkarıcı olması, ilk günahın sorumlusu ve dolayısıyla dünyadaki tüm kötülüklerin sebebi olan “ölümcül/ erkeğe kötü sonu hazırlayan kadın”. http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1488073354.pdf


kadınlardan hem iyi hem kötü; hem kutsal hem dünyevi; hem fahişe hem bakire olmaları beklenir. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/27969/1906.pdf


kadın bir pazar (market) unsuruydu. + kadın anne, bakire ve fahişe olarak üç ayrı değere sahipti. https://www.akbanksanat.com/content/file/aksanat.2017.0069_garipmeyvesergisi_katalog_web.pdf


hesiodos, havva’nın bir görüntüsü olarak kabul edilen pandora’yı adeta kötülüğün başlangıcı olarak kabul eder. + pandora yüzünden yeryüzüne tüm kötülüler saçılmış, insanlar hastalıkların ve sıkıntıların içine düşmüşlerdir. hesiodos’un bakış açısına göre pandora “bir fahişenin düşünce tarzı ve bir hırsızın doğal yapısına sahip”tir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/159917


mehmetçik'in cinsellik anıları: + ahmet çavuş nasılsın, hülya dudaklarından asılsın https://pdf4pro.com/file/522f5/pdf_2.pdf.pdf


tüm bu söylem ve eylemler m.ö. 1000 yılındaki kadın konumunu belirleyen erkek egemen yapının, m.s. 2000'i yaşadığımız dönemde de değişmediğinin ve yasa koyucu erkeğin, kadını cinsel obje ve bir meta olarak gördüğünün kanıtlarıdır. + avrupalı kadın bugünkü konumuna sahip oluncaya değin, binlerce kadın, dinci-gerici katolik kiliselerinin söylemlerinin kurbanı olarak yakılmışlardır. radikal dincilerin ortak noktaları da kadın eğitimine karşı olmaları ve kadını cinsel obje olarak görmeleridir. https://haber.sol.org.tr/toplum/diyanet-turkiyesinde-kadinlar-ii-prof-dr-nuran-sahin-radikal-dincinin-ortak-noktasi-kadini


cinsel şiddet; kişiyi kendi arzu ve isteği olmadan cinsel ilişkiye zorlamak, karşısındaki kişiye yalnızca cinsel bir obje gibi davranmak, kıskanmak, şüphe etmek, aldatmak sayılabilir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267920


adalet ağaoğlu’nun ölmeye yatmak romanı üzerinden türk modernleşmesi’nin kadın imgesinin eleştirisi + aysel’in eniştesi eski bomonti’de gittikleri garden partide aysel’i dansa kaldırmak isteyen çocuğa izin vermez ve aysel’in pezevengi olup bir de babasına rezil mi olacağım diye düşünür. + abi ilhan “üniversite öğrencisi adı altında bir yığın orospu diyerek” aysel’in okumasını istemez; hava karardıktan sonra evden çıkmasına izin vermez. + onun gömleğine yeniden yırtılan kızlık zarımı sildim. ........ bütün tutsaklık perdelerini yırtıyorsun; sonra bir de bakıyorsun hiç el değmemişlik… kadın olmadan önce insan olduğunu kendine bile unutturarak… + odalarda çırılçıplak dolaşmayı o sabah öğrenmiştim... gövdemin bunca yıl benden böylesi kopuk oluşu nedendi acaba? https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/486755


catherine breillat sineması’nda kadın cinselliği ve beden algısı https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/33334/227984.pdf


bugün konya’da kadılar hapishanesinde bir hayli fahişe kadınlar vardır. hükûmet bunlara ta’yin vermiyor. mensup oldukları aileler bakmıyor. fahişeler; hovardalar veya efeleri tarafından zabıtanın gözü önünde besleniyor! https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29854/Kerim_Bayram_Tez.pdf


manisa’nın sarıçam köyünden ömer oğlu halil ibrahim ve mehmed oğlu ahmed, tepecik köyünden hasan oğlu halid’i “fahişe karı oynatmaktan mütevellid başlayan” tartışma üzerine öldürmüştür. https://www.apikam.org.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/c728ef33-fade-4bc7-a66e-6abc7010d41c377763.pdf


geç dönem osmanlı urfa'sında kadın, kadının sosyo-ekonomik statüsü ve mahremiyeti (1845-1915) https://tezarsivi.com/gec-donem-osmanli-urfasinda-kadin-kadinin-sosyo-ekonomik-statusu-ve-mahremiyeti-1845-1915


roma hukukunda zina yapan kadının suçüstü yakalanması durumunda, kadının eşi veya babası tarafından öldürülmesi mümkün kılınmıştır.98 romalı soylu kadınlar bu cezai yaptırımlardan kurtulabilmek için kendilerini fahişe olarak kayıt ettirmişlerdir, çünkü o önemde fahişeler cinsel suçlarla ilgili herhangi cezai bir yaptırım görmüyorlardı. + kadın erkeğin beklentilerini karşılayamadığında yuvasının yıkılması riskiyle karşılaşmakta, ayarı kaçırıp bir fahişeye de dönüşürse şiddete maruz kalmaktadır. bu kadını kendi için değil, kendini erkeğe feda etmiş, onun konforu için var olan bir nesneye dönüştürmektedir. + kadın, kocasının gözü dışarıdaki kadınlara imrenmeyecek kadar, yatakta da amatör bir fahişe olmak zorundadır. http://kadinkongre.cu.edu.tr/tr/Belgeler/T%C3%9CRK%C4%B0YE%E2%80%99DE%20VE%20D%C3%9CNYADA%20KADIN%20ARA%C5%9ETIRMALARI.pdf


..... on yedi, on sekiz yaşlarındaki masum bir genç kızın o gün annesi tarafından fahişe namzedi olarak umumhaneye satıldığını öğrenmiştir. + ..... dünya yüzündeki en bîçare mihnetkeşlerin fahişeler olduğu ..... http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c11s19/makale/c11s19m10.pdf


komiser hüsnü ve polis memuru şaban efendi, sorumlu oldukları bölgelerde bulunan umumhanelerden ayda altışar lira rüşvet almaktaydı. gözlerine kestirdikleri namuslu kadınlarla tehdit yoluyla beraber olup, sonra da bu kadınların umumhanelere düşmelerine sebep oluyorlardı. + tekliflerine razı olmayan kadınları ise birtakım iftiralarla karakollara sevk edip, evli olanları kocalarından boşattırmaktaydı. perişan olan kadınlar sonuçta ya fahişe olmakta yahut hapishaneye düşmekteydi. + tanzimat dönemine kadar osmanlı toplumunda müslüman kadınlar resmen fahişe olamazlardı. gayri müslim kadınlara ise fuhuşu icra-yı meslek edinmeyi istemeleri üzerine göz yumulurdu. + beyoğlu’ndaki barlarda 13 yaşından itibaren fuhuş bataklığına sürüklenmiş vesikasız kız çocuklarının çalıştırıldığına rastlanmıştır. + bütün umumhanelerde hayat son derece zor ve sefalet içindeydi. + zina eden ve bu işe hayatını idame ettirmek maksadıyla katlanan kadına “fahişe” sıfatı yakıştırılırken, fuhuş yapan erkeğe herhangi bir sıfat verilmemiştir. + fuhuş davalarında tarih boyunca hep kadın daha fazla suçlanmış ve ilk ceza verilen kadın olmuştur. https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/13_yakutyetkin.pdf


“şehvet düşkünleri” ve “fahişeler”in de bulunması serbest cinsellikle delilik arasında doğrudan bağ kurulduğunun göstergesidir. + osmanlı döneminde çalışan kadınlar ancak gayrimüslimler ya da fahişeler olarak görünür metinlerde ve bu iki grup kadın da dönem edebiyatında delilik bağlamında ele alınmamışlar, .... http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/28971/10062782.pdf


kâtilin, kadının erkek kardeşi olduğu durumlarda kolluk kuvvetlerinin para cezası talebi ile karşılaşabiliyorlardı. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907055


...... namus cinayetleri olarak adlandırılan cinayetler, geniş bir coğrafyaya hükmeden osmanlı devleti’nde azımsanmayacak derecede çok vukua gelmiştir. http://oaji.net/articles/2020/6179-1594597250.pdf


toplumsal cinsiyet, bireyi kadınsı ya da erkeksi olarak karakterize eden psikososyal özelliklerdir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107207


namus adına öldürmek: 16 ve 17. yüzyıllarda osmanlı imparatorluğu’nda namus cinayetleri + ben katleyledüm, fâhişe nâmiyle meşhûre idi, ârımdan katleyledüm. + kâtilin, kadının erkek kardeşi olduğu durumlarda kolluk kuvvetlerinin para cezası talebi ile karşılaşabiliyorlardı. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/907055


yeraltında yaşayanlar, hırsızlar, fahişeler, deliler, torbacılar, katiller; yeraltına itilenler, eşcinseller, idealist üniversite öğrencileri, anarşistler, direnişçiler? https://www.insanokur.org/gosteri-toplumuna-comak-cekmek-melis-yalcin/


onda farklı bir şey vardır, o kendisi için değil, babalarının ölümüyle ortada kalan küçücük kardeşleri için fahişelik yapmakta, bu iğrenç hayata katlanmaktadır. https://www.insanokur.org/suc-ve-ceza-uzerinden-ele-alindiginda-acinin-anlami-nedir/


dünyada yaklaşık 9 milyon fahişe olduğu tahmin ediliyor… https://www.insanokur.org/dunya-kadinina-bir-bakis-nejdet-evren/


gılgamış, enkidu’yu yola getirmek için güzel bir fahişe (şahmat) yollar ve ehlileşmesini sağlar. https://www.insanokur.org/gilgamis-destani/


zenginler fahiş fiyatlar ödeyerek bulabildikleri tüm gıdayı istifliyor, yoksullarsa sürüler halinde ölüyordu. https://insanokur.org/bir-parca-yiyecek-bulabileceginizi-bilmemek-nasil-bir-histir/


efendiler, bize ahlâksız dersiniz, kötü kadın, utanmaz fahişe. aç karnına suçlanmak hiç çekilmez, önce doyur beni, ondan sonra söyle. https://insanokur.org/insan-neyle-yasar-bertolt-brecht-seslendiren-genco-erkal-zeliha-berksoy/


oysa adı fahişe olmasa bile pek çok kadın zor koşullarla mücadele edebilmek için cinselliğini kullanır. https://www.insanokur.org/cinsiyet-irk-sinif-kadinlardan-yeni-bir-perspektif-selma-james/


bakımlı gelen de var gelmeyen de. artık eskisi gibi değil kadınlar kendilerini önemsiyorlar. ama arada hiç de yabana atılmayacak sayıda hiç aynaya bakmamış, yataktan kalktığı gibi gelen, hem pis, hem çirkin kadınlar da geliyor. bir kadın öncelikle temiz olmalı değil mi? ama değil, pis kadın çok. çirkin de, kendine bakmayanı da. neyse ki bizim işimiz bu. kaşı, bıyığı çıkmış, soluk benizli nice kadınları buraya geldiklerinde temizleyip, güzelleştirip kocalarına öyle gönderdik defalarca. kadınların makyajsız ve pis halleriyle tanımanız çok güç inanın. onları en iyi biz biliriz. iyi ki biz onları bu çirkinlikten kurtarıyoruz. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/340954


son olarak kadın liderlerin yönettiği almanya, tayvan ve yeni zelanda gibi ülkelerde gözlenen covıd-19 pandemisi başarı öyküleri dünya genelinde gözleri bir kez daha üstlendiği görevleri gereğine uyarak yapan, toplumuna güven veren kadın politikacılara çevirmiştir. + tüm bu nedenlerden dolayı covıd-19, hem getirdiği sorunlar hem de olanaklar nedeniyle toplumsal cinsiyet ayrımcılığı/eşitliği bakımından yeni bir zemini var etmiştir. https://docplayer.biz.tr/188901386-Covid-19-pandemisi-ve-sagligin-sosyal-bilesenleri.html


kuldan yurttaşa: kadınlar neresinde? + hukuk, ait olunan cemaat içinde, din ve geleneklerden kaynaklanan yasalarla biçimlenmişti. + pakistan’da erkeğin üç kere “boşol” (talaq) diyerek kadını boşaması resmi yasalara göre yasak olmasına rağmen, kimi bölgelerde geçerli olan geleneklere dayalı hukuk sistemlerinde yer aldığından, erkek kadını bu şekilde boşayabilmektedir. + türkiye’li kadınlar olarak gerek özel gerek kamu alanında kuldan yurttaşa giden yolun henüz başlarındayız. http://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/06/kuldan_yurttasa_3_11.pdf


metalaşmış feminizm kadınları güçlendirir mi? 8 mart dünya emekçi kadınlar günü reklamlarının feminist eleştirel söylem analizi + günümüzde kapitalizm artık kadınların yalnızca bedenlerini değil, onların mücadelesini de metalaştırarak kâr elde ediyor. + dış ses, şımarık bir tonla “şekerim, bakım benim için her şeyden olmasa da birçok şeyden önce gelir.” + reklam filmlerini “feminist” olarak nitelendirmekten ziyade “feminizmi araçsallaştıran, metalaştıran reklamlar” olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/823298


kurtulalım şu memelerimizden artık https://www.researchgate.net/profile/Arzu_Oezyoen/publication/325466232_Yirminci_Yuzyil_Oncu_Akimlari_Ve_Absurt_Tiyatro'ya_Giden_Yol_-_Twentieth_Century_Pioneer_Movements_and_the_Way_to_the_Theatre_of_the_Absurd/links/5b0fb182a6fdcc80995bea90/Yirminci-Yuezyil-Oencue-Akimlari-Ve-Absuert-Tiyatroya-Giden-Yol-Twentieth-Century-Pioneer-Movements-and-the-Way-to-the-Theatre-of-the-Absurd.pdf


insanlar beslenme ya da oral tatmin için tamamıyla memeye takılıp kalsalardı, yemek sanatının gelişme olanağı ne olurdu? + hiçbir kısmi-nesne, hiçbir meme, cinsel-organlar arasındaki hiçbir bağ bizatihi tabu değildir, yalnızca tam-nesnelere ve "yanlış" küresel kişilere ait olarak göründükleri zaman tabudur. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/engin.yurt/64387/%C5%9Eizoanalize%20giri%C5%9F,%20s.%2010-19.pdf


anne ve onun memesi, çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılar; bu âdeta büyülü bir kontroldür çocuk için. + ilk nesne anne memesidir ve melanie klein (1999) haset ve şükran adlı eserinde, bir çocuğun annesinin memesiyle kurduğu ilişkinin biri olumlu diğeri olumsuz iki duyguyu ortaya çıkardığını öne sürmüştür. + bir fırlak meme gördük mü, bastığımız yeri tanıyamaz oluyoruz. + dizim dizim insan ortasında ısırıveresim geliyor şunun memelerini. http://monografjournal.com/sayilar/5/yipranan-nesne-kaybolan-benlik-monograf-sayi-5.pdf


dolaştığı çeşitli kapılarda on yaşından beri edirnekapı’daki mahallesinin bakkalı, manavı, palazlanmış mahalle çocukları tarafından mıncıklana mıncıklana büyümüş, sütyenle sarkmaktan kurtarılmış yüklü memeleri... http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi13kadinsayisipdf/eliuz_ulku.pdf


kadın konuları özellikle kadın medya çalışanları tarafından daha fazla gündeme taşınmalı ve kadınların meta olarak kullanılması durumu bir an önce değiştirilmelidir. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/212204


hemşirelerin kadın ve kadına yönelik eş şiddetine ilişkin görüşleri + şiddeti profesyonel anlamda ele alma konusunda hiç bir grubun yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/596016


araştırmaya katılan hemşirelerin çoğu (% 71.7) hastaları tarafından cinsel tacize uğradıklarını belirtmişlerdir. + tacize maruz kalan hemşirelerin, % 29.3’ ü meslektaş ve yöneticilerden yardım istediklerini, % 17.9’u hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını belirtmişlerdir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88496


cinsel saldırı, tedavi ve destek alamayan olgularda hayat boyu sürebilen ciddi bir travmatik yaşantıdır. + ne yazık ki ülkemizdeki kültürel ve toplumsal bazı faktörler cinsel saldırıların önüne geçilmesine ve cinsel suç mağdurlarının normal yaşamlarına dönmesine engel teşkil etmektedir. + hemşireler için, sağlıklı cinsel davranışları geliştirme, cinsiyetçi tutumları azaltma, duygudaşlık geliştirme ve şiddeti önleme becerilerini kazandırmayı amaçlayan eğitimlerin gerçekleştirilmesi cinsel saldırı suçlarının önlenmesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır. http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_4_2_85_90.pdf


medyanın kadın bedenini pazarlama noktasındaki temel amacı, kadınlar üzerinden tanıtmış olduğu bir ürünü veya içeriği hedef kitleye yönelterek satış hızını arttırmaktır. http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/1180/529115.pdf


biz zavallı kadınlar, erkekler nazarında daima bir meyve, bir meta halindeyiz. amelimiz, hakk-ı hayatımız tahdit edilmiştir. hem de hiçbir zaman tam manasıyla erkeklere enis-i can, refik-i ömr, şerik-i hayat olamadık… http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/2017.pdf


bedenin, incelenen gazeteler kapsamında ele alınışında çok fazla kullanıldığı fakat internet gazetelerinde çok daha fazla metalaştırıldığı sonucuna varılmıştır. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/3110/Zeynep%20%C5%9Earbak.pdf


ne güzel sandaletli ayakların, ey soylu kız! mücevher gibi yuvarlak kalçaların, usta ellerin işi. karışık şarabın hiç eksilmediği yuvarlak bir tas gibi göbeğin. zambaklarla kuşanmış buğday yığını gibi karnın. sanki bir çift geyik yavrusu memelerin, ikiz ceylan yavrusu. fildişi kule gibi boynun. bat-rabim kapısı yanındaki heşbon havuzları gibi gözlerin. şam'a bakan lübnan kulesi gibi burnun. https://www.bible.com/tr/bible/170/SNG.7.1-4.TCL02


meme ve rahim bereketlerile seni mubarek kılacaktır. https://incil.info/KM/arama/Yaratilis+49:25


memeleri orada sıkıştırıldı https://incil.info/KM/arama/Hezekiel+23


memeleri orada okşandı https://kutsalkitap.info.tr/?q=hez%2023:%201-7


memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var. https://www.bible.com/ckb/bible/2028/GEN.49.KMEYA


mahremiyetin kaybı kadını nesneleşmekten ve metalaşmaktan koruyan kalkanın düşmesi olarak da değerlendirilebilir. + taşıyıcı anne olan kadının bedeninin bir meta ve çocuk edinme kutusu olarak kullanılması durumu ortaya çıkmaktadır. + modern tüketim stratejileri her türlü dini değeri rahatça ticari meta haline dönüştürebiliyor. + mahremiyetin ifşâsının en bariz olarak gözlenebileceği sahalardan biri de sanattır. + bugün gelinen noktada kamusal alanda, boyalı basında, bilhassa sanal ve karesel ekranda, kadının derûnî duygularının insani bir aynası olan yüzüyle değil, daha ziyâde dişiliğini ön plana çıkaran fiziğiyle, çoğu zaman bir meta olarak, görünür kılınmasının temelleri atılmış oluyordu + dinimizde ve geleneğimizde kadının, kur’ân’ın belirttiği on iki grubun dışındaki erkekler için nâmahrem olduğu bildirilerek bu on iki grup insanın dışındakilere karşı hem maddî elbiselerine hem de mânevî elbiseleri olan takvâ elbiselerine dikkat etmeleri istenerek kadınların mebzul metâ hâline getirilmemesi istenmiştir. + insan organlarının satıma konu olması caiz görülmemiştir. çünkü insan bedeni islama göre meta olarak görülemez. https://www.orduilahiyatvakfi.org/item/download/1_e1e32601115a14d8b850ef6b181431d9


kadın bedeni üzerindeki toplumsal kontrolün herkesçe bilinen örneklerine bakıldığında, ilk akla gelenler; bekâret tabusu, kadın bedeninin fuhuş sektöründe ticaret metası olarak kullanılması, değişik örtünme kuralları ve kadının bedenini yasak bir ilişkide kullanmış ya da kullanmaya zorlanmış olmasının cezası olarak işlenen namus cinayetleri oluşturmaktadır. + günümüzde dikizleme kültürüne kendini kaptıran bireyler, bilgi kirliliği içinde erimekte ve bilinçsiz bir biçimde kendini metalaştırmaktadır. https://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/Reports/PDP/akademik/tr/2018-Toplumsal%20ya%C5%9Famda%20bireylerin%20mahremiyet%20y%C3%B6nelimleri.pdf


organ nakli veya satımında çokça değinilen kantçı etik anlayışında, fahişelikten diş satımına kadar insan vücudunun bütününün ve her tür parçasının piyasada bir meta olarak yer alması kınanmaktadır. https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/Yayinlar/Kitaplar/doc/HFSA26.pdf


ticari yayıncılık ekonomisi, reklam geliri karşılığında izleyicilerin reklamverenlere satılması çerçevesinde dönmektedir. + tüm metalar, insan emeğinin ürünleridir. + izleyici metasını, açık/gizli reklamların karışımıyla ve “program” materyali pazarlarıyla kitle iletişim medyası üretir. + izleyici, reklamverenlerin satın aldığı bir metadır. + izleyiciler, bir meta olarak yayıncılar tarafından üretilir ve satılırlar, reklamverenler tarafından satın alınarak kullanılırlar, reklam endüstrisi ve ölçüm sistemi de düzeni ve standartları sağlar. + reklamverenin satın aldığı meta olarak izleyici, medya içeriğini ilgiyle izleyerek reklamı yapılan markalar için talep yaratma işini gerçekleştirir. + internet ve sosyal ağların yaygınlaşmasıyla birlikte, izleyicinin metalaşması kavramı yeniden önem kazanmıştır. + izleyiciler, izledikleri dizilerle ilgili tweet attıklarında; farkında olmaksızın reklamverenlere satılan metalara dönüşüyorlar mı? + izleyici metasından elde edilen artı-değer; dolayısıyla, sömürü düzeyi yükseltilebilmektedir. + izleyicinin diziyi izlemesi ve ona belirli demografik özellikleri içinde barındıran bir reyting sağlaması nedeniyle reklamverenlere satılan bir meta olmasının yanı sıra, dizinin tanıtımına katkıda bulunan bir üretici konumuna geldiği de görülmektedir. + günümüzde, “izleyicinin metalaşması” sürecinin belli ölçülerde dönüşerek; izleyicinin hem meta hem de dizinin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle üretici halini aldığı bir duruma evrildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Erdal%20DAG%CC%86TAS%CC%A7%20%26%20Mehmet%20Emir%20YILDIZ.pdf


kadının cinsel bir meta olarak sunulduğu fotoğraflar kullanılmamalı, kadın bir nesne olarak sunulmamalıdır. https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/25-kasim-ozel-bulteni-201920202716125486.pdf


medyada kadın unsuruna ev kadını, iyi anne-iyi eş, özverili, cinsel meta, güçsüz, seksi, kötü-yürekli/hırslı iş kadını gibi anlamlar yüklendiğini görüyoruz. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/muhtesemyuzyil.pdf


gerçeklik televizyonu türündeki programların kadınları metalaştırdığını, kadınların cinsel bir obje olarak gösterilmeye çalışıldığını düşünüyorum. + medyanın kuşatıldığını düşünüyorum. çok sevdiğim konuklar olursa bir programı açar, bakarım. erkek egemen olduğunu düşündüğüm toplumuzda, kadının bir meta olarak görülmesi, evlenip eşinin hizmetçisi, namus abidesi gibi sunulması ve evli kadının ..... https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/CE2116925DD5467CA32EEF51A1F3276C?doi=10.17064/i%C3%BCifhd.88003


modern sanatın yönlendirmesiyle resim ve heykel alanında çalışılan kadın bedeni erkek sanatçılar tarafından âdeta erotizm temelli bir saldırıya, tacize uğramıştır. + erkek sanatçılar kadın bedenini bir anlamda fetiş¸ malzemesi olarak kullanıp cinselliğin üzerinden erotik anlatılar ortaya koymuş¸ ve bu anlamda kadın bedenini kendi kurguları bağlamında metalaştırmışlardır. + manet ve picasso’nun fahişeleri, gaugen’in ilkelleri, matisse’nin çıplakları örnek niteliğinde çalışmalardır. + beyaz hristiyan erkeğin beğenisine sunulan estetiğin aracı olarak kullanılan çıplak kadın görselleri üzerinden sanat tarihi okuması bile yapılabilinir. + meta-kadın tartışmasının nazif topçuoğlu’nun çalışmasında da bir izdüşümünü görülmektedir ve burada ideal güzellik ve metalaşan kadını, et yığınları arasında tasvir edilmektedir. http://www.yyusbedergisi.com/dergi/fotograf-sanatinda-cinsiyet-olgusunun-kadin-imgesi-uzerinden-degerlendirmesi20170927095448.pdf


kadın imgesi hemen her dönem resim sanatına konu olmuştur. kadın vücudunun estetik ve çekici görüntüsü birçok sanatçının ilgisini çekmiştir. gustave klimt de diğer sanatçılar gibi kadın imgesinin etkisinde kalmıştır. + dönemin kadına bakış açısını derinden sarsan sanatçı kadın imgesini tuallerinde hiçbir sansüre boyun eğmeden özgürce kullanmıştır. http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi66_pdf/3sanat_sanattarihi_arkeoloji_mimari/aydin_kader.pdf


..... böylece kadın imajı tüketim kültürünün temel yapı taşı haline getirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. + price resimlerinde, ataerkil düzenin sınırlandırdığı ‘kadın iştahı’nı cüretkâr ve umursamaz bir şekilde seyircinin gözünün önünde sergiler. http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/candemir_tulin.pdf


kendi adalarına gelmiş olan denizcilere para veya hediye karşılığında kızlarını ve kadınlarını kiraya veriyorlardı, pazarlık fiyatı kadınların yaşlarına ve güzelliklerine göre değişiyordu, .... http://journalagent.com/androloji/pdfs/AND_17_62_224_230.pdf


necla arat, “kadın sorunu” adlı kitabında konuya yaklaşımını özetleyerek genel bir değerlendirme yapmaktadır. ona göre islâmiyette kadın, görüldüğü gibi, tanrı'nın kullarına bir armağanı, bu yüzden de ikinci sınıf bir vatandaştır. giderek vatandaş bile olmayıp bir "meta"dır. + islâm'da kadının ana erdemi itaattir. başkaldıran kadın şiddetle cezalandırılacaktır, "itaatli, iffetli ve iyi bir meta olan kadın" ailede hoş tutulacak, hele doğurganlık oranı yüksekse belli bir saygı da kazanacaktır. + cumhuriyet'e kadar olan dönem, kadın için bir başeğme, suskunluk, ezilme, ölümden sonraki yaşamda cennet mutluluğuna kavuşma avuntusu içinde bekleme ve her yönden bir sömürülme dönemiydi. + dursun’a göre islam dininde kadın erkeğe verilmiş bir meta olarak görülür ve erkeğe metasını istediği gibi kullanma hakkı tanınır. ona göre kadın islam şeriatının gözünde sadece mal değil aynı zamanda uğursuzdur da. + islam’da kadın erkeğe hep sunulur. kur’an’da cennette ‘huri’lerin erkeklere sunulacağının bildirilmesi bile islam’ın kadına bakışını anlatan nice kanıttan biridir. + kadın olgusunun kültürel evrimini açıklarken din veya dinler üzerinden açıklamanın yetersiz kaldığı görülmektedir. toplumlar kadına yönelik tutumlarını ağırlıklı olarak kendi şartlarına göre belirlemekte ve bu şartlara dinsel anlam yüklemekte zorluk çekmemektedir. + islam toplumlarında kadının orijinal metinlerdeki yeri ile gerçek toplumdaki yeri üzerine süren tartışmalar bir süre daha devam edebileceği anlaşılmaktadır. ve muhtemelen uzun bir süre daha net bir cevap ortaya çıkmayacaktır. + dünya tarihi açısından kadının en rahat olduğu ve bireysel bir kimlik üzerinden kendisini rahat ifade edebildiği bir dönemden geçiyor olabiliriz fakat bunun sürekli ileriye gidecek bir iyileşme süreci olarak böyle devam edeceği kesin değildir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/253507


gerda lerner'a göre, kadın bedeninin ve cinselliğinin metalaşması, özel mülkiyetin temelinde yer alır. + kadının bedeni ve cinselliği fuhuş ve pornoda olduğu gibi dolaysızca, reklamlar, medya ve emek süreçlerinde dolaylı yoldan metalaştırılır. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/cagatay.cengiz/73498/Melda%20Yaman%20Okuma.pdf


şiddet haberlerindeki “mağdur kadın” miti üzerine göstergebilimsel bir inceleme: “habertürk gazetesi ş.e. cinayeti örneği” + haber medyasındaki kadın imajı, cinsiyet eşitsizliği üzerine kurulu bir zeminde şekillenen belirli mit ve stereotipler ile inşa edilmektedir. + haberler tarafından seksist bir bakış açısı ile üretilen bu mitler, kadını erkeğin karşısında edilgin kılan ve onu cinsel bir meta haline dönüştüren birtakım kodlar ile çerçevelenmektedir. + fotoğraftaki kadın imgesi, zayıflığın bir temsili olmaktan öteye geçememiştir. tüm görünmezliğine rağmen erkek yine güçlü olarak konumlandırılmıştır. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/onur.bekiroglu/122440/Fatma%20%C4%B0%C5%9Fliyen.%C5%9Eiddet%20Haberleri%20G%C3%B6stergebilimsel%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleme.Ma%C4%9Fdur%20Kad%C4%B1n%20Miti.pdf


iki şiddet arasında kadın + kadına karşı şiddetin fiziki ve metafizik şiddet olmak üzere birbiriyle ilişkili iki yüzü bulunmaktadır. + burada meta sözcüğü öte, ötesi anlamında kullanılmaktadır. metafizik şiddet kadını yaralayıcı durumlara yol açan, kadına karşı baskıcı değerleri, aşağılayıcı gelenekleri ya da toplumun kadını ikincil kılan mevcut şimdiki düşünme ve zihniyet şeklini ifade etmektedir. + metafizik şiddette kadına karşı şiddetin sadece yanlış anlaşılan dini ve toplumsal değer kaynakları değil modern, felsefi, ideolojik kaynaklar da kullanılmaktadır. + diğer şiddet türleri yani fiziksel cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet metafizik şiddetin somutlaşmasından başka bir şey değildir. + kadına karşı metafizik şiddet bazen bir algı, bazen bir düşünce bazen bir durum, bazen bir deyim, bazen yersiz bir korku çoğu zaman da ahlaki bir değer olarak karşımıza çıkabilir. + metafizik şiddet dini, geleneksel argümanlar yerine seküler bir görünüme bürünerek devam edebilir. + nasıl ki işkence bile artık kanlı pis bir iş olmaktan çıkıp kliniklere taşındıysa fiziki şiddet de yerini asıl kaynağına yani görünmez yaralar açan modern görünümlü metafizik şiddete bırakacak gözükmektedir. + insanların ve özellikle de kadınların bilinci yükseltilmeden salt ekonomik ve sınıfsal politikaların geliştirilmesiyle bu şiddet kaynağını ortadan kaldırmak mümkün gözükmemektedir. + kadın bazen bir nesne gibi görülerek bazen de görmezden gelinerek manevi tacizle de karşılaşmaktadır. + cinsel haz mutluluğun bir parçasıdır, oysa kadınlar söz konusu olduğunda bu haz bastırılması gereken bir “fitne” olarak tanımlanmaktadır. bu metafizik şiddetin en kapsamlı müdahalelerinden biridir. + imam gazali, ihyau ulumi’d-din adlı eserinde cinsel hazzı sonsuz hazza ulaşmanın bir adımı, motivasyonu olarak olumlar. hatta aynı eserde kadın avcı yani aktif, erkek ise edilgen yani avdır. + oysa islâm topluluklarında gelenek islâm’ın cinselliğe dair önerilerini de kendine göre çarpıtmıştır. + örtü de dahil cinsel ayrım kuralları kadının tehlikeli oluşundan değil de aslında kendini kontrol edemeyen erkeğin sapmasını önlemek içindir. + şiddet metafizik şiddet üzerinde yükselmektedir. + erkek tohum kadın ise toprak olarak görüldüğünden tohumu ya da toprağı riske atacak her durum “utanç” ve “kirlilik” ile etiketlenir. kirlilik nedense erkekle değil kadınla ilişkilendirilir. + dünya çukurlar açıp dolduran, bina dikmekten başka bir şey bilmeyen eril zihniyetle karşı karşıya bulunmaktadır. bu dikme yarışı neyin nesi? bu gökdelenlerin, rezidansların uzunluk yarışı neyin nesi? + virginia woolf, kadınların uzunca bir süre kendilerine ait kaynaklarının ve bir odalarının dahi olmadığı görüşü ile başlar çözümlemesine. + san’at müziğinden hoşlanan san’at müziğiyle ilgilenen biri katil olamaz. + hem marksist hem de kapitalist bakışta çatışmanın, kökleri evrimcilikte yatan rekabetin doğallığı yönündeki bu algı şiddetin doğallığı düşüncesini beslemektedir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/365371


sinematografik anlatının doğasında yer alan “zıtlık kur ve buradan çatışma çıkar” kuralı, kadının film anlatısında bir karşıtlık metaforu olarak kullanılmasında da işe yaramaktadır. + kadın erkek egemen dünyada, erkeğin karşısında kimi zaman cinsel bir obje, kimi zaman şiddet nesnesi, kimi zaman da alınıp satılan bir meta olarak sunulmaktadır. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/397825


geçmişten günümüze şehir ve kadın

https://www.canik.bel.tr/Icerik/Dosya/www.canik.bel.tr_79_LD2W68RV_www.canik.bel.tr-79-mp8i94wm-gecmisten-gunumuze-sehir-ve-kadin-1.-cilt-uluslararasi-yayin.pdf

https://www.canik.bel.tr/Icerik/Dosya/www.canik.bel.tr_80_BD8X56JH_gecmisten-gunumuze-sehir-ve-kadin-2.-cilt-uluslararasi-yayin.pdf


osmanlıda işçileşmeye ilk dönemde karşı çıkılması dikkat çekici bir husus olmuştur. insanların fabrikalarda hanımlarının ve çocuklarının çalışmalarına izin vermemesi, işçileşmeye karşı direnmesi ve fabrikaları genelev olarak nitelendirmesi sunum dâhilinde ifade edilmiştir. https://www.ilem.org.tr/images/yayinlar/bultenler/%C4%B0lem_B%C3%BClten_05.pdf


abdullah b. übeyy'in medine'deki hayatına göz atıldı~ında burada köle ticareti yaptığı görülmektedir. ibn übeyy, içinde altı güzel cariyenin çalıştığı bir genelevi işletmekteydi. o, bunlarla yalnızca para kazanmakla kalmaz, aynı zamanda arabistan'ın çeşitli yerlerinden kendisini görmeye gelen önemli misafirlerini de eğlendirirdl. bu yolla doğan çocukları da köle ordusunun gücünü ve görkemini artırmada kullanırdı. bu fahişelerden olan muaze islam'ı kabul edip, geçmiş günahları için tövbe etmek isteyince ibn übeyy kendisine işkence etmiştir. http://isamveri.org/pdfdrg/D02535/2015_XII_26/2015_26_IYISOYB.pdf


yuvarlak sütunlar üzerinde, düz bir şekilde bina edilmiş câmî bulunmaktadır. ancak bunlar hanbelî mezhebindendir. yazın havası güzel değildir. câmî kapısının hemen yanında sürekli çalışan bir genelev bulunur. http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2795/Ciner.pdf


ilhan yazdığı bir senaryoda; genelev kadınının bir tıp öğrencisinin hayatını kurtarmasını işlemesinden yola çıkarak, cinsel devrimle birlikte kadının kendi bedenine sahip olma özgürlüğü ve vücudunun bir mal olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır. genelevler ve hayat kadınları konusu ele alınmakta, genelevleri kimlerin kullandığı, bu arz talep dengesi müşterilerinin kimler olduğunu, bu sektörün oluşum nedenleri, işleyişi, bm verileri ile fuhuş mafyası ve istatistikleri anlatılmaktadır. http://www.trt.net.tr/sayfa/wp-content/uploads/2014/11/1-C%C4%B0LT.pdf


yani hiçbir arkadaşım gündeme getirmediği için ben getirmeye karar verdim. maalesef biz kadınlar açısından üzücü bir durum ama ülkemizdeki genelev sorunu. genelevlerde çalışan binlerce kadın var. bunu biliyorum, kendim devlet teşekkülünde çalıştım, hıfzıssıhha’da çalıştım antalya’da, devlet tarafından her ay kontrole getirilen yüzlerce kadın var. sadece bu antalya bazında gördüğünü söylüyorum ama tabii türkiye’nin her tarafında, üzücüdür, devlet tarafından işletilen müesseseler. bu kadınların zaman zaman basında da serzenişlerini görüyoruz, haykırışlarını görüyoruz. sosyal güvencelerinin olmadığını, işte yaşamlarının önemli bir kesimini bu alanda çalıştıktan sonra ölüme terk edildikleri gibi, bunu da önemli bir sorun olarak görüyorum. bu konuyla ilgili bir çalışmanız olur mu önümüzdeki dönemde? tabii, dileğimiz ve isteğimiz bu tür kurumların, kökten kapatılması yönündedir ama ne kadar gücümüz yeter, bunu bilemiyorum tabii ama en azından mevcut haliyle bu kadınlara yönelik bir politika geliştirmek mümkün mü? https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1064


beden ve cinsiyet kavramlarının mimari tasarım üzerindeki etkilerinin incelenmesi + ...... nicolas schöffer’in kadın memesi biçimindeki “cinsel eğlenceler merkezi”, bu türün en ünlü örnekleridir. http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/11334/0033958.pdf


cinsiyet ve cinselliğin mimarlık alanında yer bulduğu en çarpıcı örnekler genellikle ütopik tasarımlarda karşımıza çıkmaktadır. bunlar çoğunlukla, “konuşan mimarlık” diye nitelendirilen, işlevini neredeyse bire bir yansıtan tasarımlardır. bu türün en bilinen örnekleri, fransız mimar claude-nicolas ledoux‟un tasarladığı penis biçimindeki „eğlence evi‟ ve nicolas schöffer‟in kadın memesi biçimindeki „cinsel eğlenceler merkezi‟dir. + şekil 4. 3 nicolas schoeffer‟in kadın memesi biçimindeki “cinsel eğlenceler http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7865/299088.pdf


young, heteronormatif değerlerle bezenmiş bedensel uyum eleştirisini yaparken kadın bedeninin geldiği son noktayı ve özellikle günümüz toplumlarında kadınların lehine gerçekleşen belirli süreçleri analiz ederek örneklendirir. bunlardan ilki, eril tahakkümün kadın bedenini ve kimliğini kadın memesi üzerinden tanımlamasıdır. on female body experience adlı yapıtında young, özellikle kadın memesinin maskülen kültür tarafından nasıl nesneleştirildiği ile ilgili önemli hususlara değinir. young’a göre kadın memesi, genel olarak nesnelleştirici erkek bakışlarının bir korelasyonu olarak yapılandırılmaktadır. kadın memesinin nasıl göründüğü, ölçüldüğü ve normlara uygunluklarına -yuvarlak, büyük ve dik olması gerektiği- dahi karar verildiği kadın bedeni, estetik cerrahinin bir parçası olmuş durumdadır. öyle ki sağlık açısından yapılan operasyonlardan ziyade sadece estetik açıdan yapılan meme büyütme ya da dikleştirme operasyonlarının sayısı gittikçe artmaktadır. fakat büyük meme ölçülerine sahip olan kadınların sırt ve boyun ağrıları yaşamalarına rağmen meme küçültme ameliyatları, büyütme işlemine göre çok daha az yaygındır. meme implantlarının elle ya da mamogram yoluyla erken bir tümör keşfini zorlaştırması ve bu sorunun uzmanlar tarafından da bilinmesine rağmen meme operasyonlarının her geçen yıl artış göstermesi, durumun vahimliğini gözler önüne sermektedir. + reklamlarda, dergilerde ya da panolarda sergilenen kadının sunumu, nesneleştirilerek heteronormatif değerlere ayak uydurmak zorunda bırakılmaktadır. nitekim bazı kadınlar için daha büyük meme ölçülerine sahip olmak, özel hayatı kadar iş hayatını da -özellikle model ya da manken olan kadınlar gibietkilemektedir. + young’ın meme büyütme ameliyatlarının bu kadar üzerinde durmasının ve eleştirel perspektifle meseleye yaklaşmasının nedeni, ameliyatları gerçekleştiren kadınlara yönelik değildir. her ne kadar bu gibi işlemleri kişisel olarak gereksiz görse de onun temel derdi, kadınların içinde bulundukları sosyal baskılara ve benzerlerine yönelik rasyonel tepkileri ortaya çıkarmaktır. çünkü young’a göre heteroseksüel normlar, farklı meme formlarına değer vermeyip daha çok standardı yükselterek kültürel olarak sunulmaktadırlar. örneğin bir kadın hastalığından ötürü alınan ya da deformasyona uğrayan memesini gizlemeyi öğrenerek heteronormatif değerlere uyum sağlamaya - meme olmamasına rağmen sütyen takması ya da sütyenini çorapla doldurması gibiçalışır. http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7925/Farkl%C4%B1l%C4%B1k%20Politikas%C4%B1%20Ba%C4%9Flam%C4%B1nda%20Iris%20Marion%20Young%20ve%20Adalet%20Kavram%C4%B1.pdf


kitab-ı mukaddes’in özellikle eski ahit bölümü, bir kutsal metne göre aşırı sayılabilecek cinsel anlatımlar içeriyor. bunlar muhtemelen çok eleştirildiği için olayı yorumlamaya çalışanların savunma psikolojisi içerisine girerek kur’an’ı karalamaya yeltendikleri söylenebilir. + butrus, eski ahit’teki “kadın memesi” tasvirlerine ve “aygır menisi”ne nazire olarak anlamsız ve bağlamından koparılmış bir şekilde bu ayetleri zikrediyor. kur’an’a bakıldığında, sadece birkaç ayette geçen “göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kız” tanımlamalarının bu dünyaya değil bütünüyle ahirete yönelik olduğu görülecektir. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/143695


annelerin emzirmeye ilişkin instagram’da paylaştıkları görsellerin heteronormatif cinsiyet kalıpları açısından değerlendirilmesi https://www.academia.edu/43796127/Annelerin_Emzirmeye_%C4%B0li%C5%9Fkin_Instagram_da_Payla%C5%9Ft%C4%B1klar%C4%B1_G%C3%B6rsellerin_Heteronormatif_Cinsiyet_Kal%C4%B1plar%C4%B1_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_De%C4%9Ferlendirilmesi_Evaluation_of_the_Visuals_Shared_By_Mothers_on_Instagram_About_Breastfeeding_from_the_Point_of_Heteronormative_Gender_Patterns


düşünce tarihi içinde ve farklı kültürlerde kadın memesine ilişkin tasvirler, paradoksal bir şekilde kurgulanarak hem iyi, hem de kötü olanı temsil etmiştir. özellikle kadının annelik miti üzerinden kutsallaştırılan toplumsal söylem ve ona eşlik eden politik ve dinî söylem bir yandan memeyi hayatın kaynağı olarak tanımlarken, öte yandan farklı söylemler aracılığıyla baştan çıkarıcı olarak da kodlamıştır. besleyen, büyüten, cinselliğin ve baştan çıkarıcılığın kaynağı olan meme, iki farklı kutupta yer alan ve kadınların annelik/emzirme deneyimi üzerinden etkili olan söylemlerdir. + kadın memelerinin tarihsel süreç içinde değişen anlamı ve özellikle cinsel bir obje olarak ataerkil ve kapitalist ideoloji tarafından inşa edilmesi, emzirmenin kamusal alanlarda tabulaştırılmasına neden olarak onu gözden uzakta yapılması gereken bir eyleme dönüştürmektedir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1122213


çocuk yaşta kadın memesi ile tanıştırarak inkar edilemez bir hizmette bulunan yüzbaşı volkan'ın bir macerasına konuk olurlar. bu macerada pos bıyıklı ruzi ve kızı, ruzi'nin kızılordu yılllarından başlayarak yaptığı işleri okuyanı kararlı bir antikomünist yapacak duyarlıkta anlatırlar. ruzi nazar'ın cıa ajanı olarak görev yaptığı bir ülkede gençlere meme ve millet bilinci kazandırmak için uğraşan bir çizgi romana konuk oyuncu olarak girmesi onun türkiye'de ne kadar içselleştirildiğinin komik bir göstergesidir. https://www.academia.edu/29700176/PANZER_VE_K%C3%9CRT_%C4%B0SYANI


hastalığın sosyal inşası ve hastalık anlatıları: meme kanseri örneği https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/593506


kadın memesinin toplumsal evrimi http://www.naxcivan.org/wp-content/uploads/2018/03/Erdal-Atabek-K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-I%C5%9F%C4%B1kta-Y%C3%BCr%C3%BCmek.pdf


güzellik dayatması altında tüketim nesnesine dönüşen kadın + içinde bulunduğumuz iletişim çağında toplumsal, dini, politik, estetik, psikolojik, ekonomik ve küresel boyutları olan evrensel bir “kadın sorunu” yaşanmaktadır. + kadının kullanılış biçimi çok çirkin. bana, çok aşağılayıcı geliyor. + sen kadınsın, iyi bir evlilik yapmalısın, güzel olmalısın; hatta o kadar güzel olacaksın ki doğa sana yeterince malzeme vermemişse sen onu örteceksin, erkeği ele geçireceksin, cilvenle erkeğin gözünü boyayacaksın. https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Ebru%20GU%CC%88ZEL.pdf


modernleşme süreci ve sonrasında kadının reklamda temsili + günümüzde modernleşmenin getirisiyle birlikte kadın bedeni kamusal bir mala dönüştürülmüş ve herkese açık cinsel bir meta haline getirilmiştir. + özellikle reklamlarda cinselliğin fazlasıyla vurgulanması, kadın bedeninin bir pazarlama aracı olarak kullanılması, kadın ve kadın bedeninin mahremiyetini de yok etmiştir. + erkekler kadınları seyrederler. kadınlar ise seyredilişlerini seyrederler. https://www.ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/921/150%20MODERNLE%C5%9EME%20S%C3%9CREC%C4%B0%20VE%20SONRASINDA%20KADININ%20REKLAMDA%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.pdf


modernizm ve islamiyetin kadın anlayışlarının karşılaştırılması + ilkel dinlerde ve putperestlik gibi inançlarda genellikle insan sınıfından kabul edilmeyen kadın, ilahi dinlerin düzenlemeleriyle olması gereken konuma getirilmiş ancak bu dinlerin bazılarındaki tahribatlar yine bakış açılarında sapmalara neden olmuştur. + modernleşme ile kadın bedeni, kamusal bir mala dönüşmüştür. batılı hıristiyan kültürlerinde kadın toplum hayatına öncelikle bedeniyle girer. + kadın, bedeninin kamusal bir mala dönüşmesine, kültür ürünlerinde metalaştırılmasına seyirci kalırken, “bedenim benimdir” diye haykırmak yerine, bedeni ilahi bir emanet olarak algılamaya başlayınca, insan varlık olarak hakiki konumunu gerçekleştirme şansına kavuşacaktır. + .... “hem örtülü hem de şık” dedirten tarzlarda giyinen hanımlar görülmeye başlanmıştır. ..... örtü, cinselliğin bastırılması olmadığı gibi bir deşifre de değildir. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9691/217387.pdf


kaynaklardan anlaşıldığı gibi fahişelerle ilişkiye giren en çok bekâr askerlerdi. ancak fahişelerle ilişkiye giren din adamları ile ilgili mevcut belgelerin sayısı da az değildir. https://osmanliistanbulu.org/tr/images/osmanliistanbulu-4/orlin_sabev_(orhan_salih).pdf


kadının bu aşağılanmış durumu, giderek süslenip püslendi, aldatıcı görünüşlere sokuldu, bazen yumuşak biçimler altında saklandı, ama asla ortadan kaldırılmadı. + kadınların hak talep edebilmesi islami ülkelerde yalnızca iki şekilde meşruiyet bulabilir: ya islami uygulamaların aslında baskıcı olmadığını iddia ederek, ya da baskıcı uygulamaların gerçekte islami olmayabileceğini öne sürerek. + ilk strateji, genellikle, metalaştırılmış ve cinsel açıdan sömürülen batılı kadınla kıyaslanan müslüman kadının saygınlığını ortaya çıkartmayı içerir. bu nedenle şeytanlaştırılmış bir “öteki”ne ihtiyaç vardır. + bedeni kutsal kılıp, ötekini cinsel nesne konumuna indirgeyen görüş ötekini kötülemekten daha ileriye gidemiyor. + iktidarının elinden gideceğini düşünen erkek egemen ideoloji yeni kadını tanımlarken kendi çıkarını da göz ardı etmemiştir. kendi idealindeki kadını yaratırken, bunun dışında kalanları ‘meşum kadın’ olarak tanımlamıştır. http://images.tsa.org.tr/documents/turk_sinemasinda_kotu_kadin_imgesi_melodram_filmleri__259/turk_sinemasinda_kotu_kadin_imgesi_melodram_filmleri.pdf


kadının ‘metalaştırılma’ sorununun sosyal medya üzerinden okunması: ala loca üzerine bir inceleme + bu araştırma genel bağlamda medyadaki kadın temsilinin politik olduğundan hareketle günümüz popüler kitle iletişim araçlarından internet kullanım alanı olarak sosyal medyadaki islami kadın temsillerinin okumasını gerçekleştirmiştir. + ala loca ve dergisini genel olarak değerlendirdiğimizde kadını hedef alan ...., hem kadını metaların taşıyıcısı olarak gösteren, hem de okuyan kadını tüketime teşvik eden bir yapıda olduğu görülmektedir. kadın tüketim nesnesine dönüştürülmektedir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369812


medyada yeni sağlık anlayışları ve kadın bedeninin temsili + .... kadın bedeninin tüketim malzemesi olarak yer almasının günümüzde de piyasa değeri açısından önde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/2083/864


günümüz toplumunda tüketim, mevcut sistemin devamlılığı için gerekli görülmektedir. kadınlar ise birçok sektör tarafından hedef kitle olarak belirlenmekte ve tüketimin artırılması ve devamlılığının sağlanması için, üzerlerinde baskı kurulmaktadır. https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ogrenci_calismasi_ipek_ozgen.pdf


...... medya yoluyla yayılmakta ve ince, sportif, uzun bacaklı genç ve güzel kadın bedenleri altında biçimlendirilmektedir. böylece kadın bedenleri her seferinde üretilen ve yeniden üretilen bir metaya dönüştürülerek tüketilmektedir. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi47_pdf/6iksisat_kamu_isletme/alyakut_omur.pdf


tüketim kültüründe kadın bedeninin cinsel kurgu olarak konumlandırılması ve sunumu + bu makale, tüketim kültüründe kadın bedenin cinsel bir meta olarak kurgullanmasını ve sunumunu konu edinmektedir. http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2016/04/tuketim-kulturunde-kadin-bedeninin-cinsel-kurgu-olarak-konumlandirilmasi-ve-sunumu.pdf


tüketim toplumunda bir “sosyal beden” kurgusu olarak kadın + tüketim kültürünün tüketilen nesneleri arasında yan anlam bolluğu bakımından en zengin çağrışımlara sahip olanı, kadın bedeni ve onun etrafında örülen arzuya dayalı söylendir. + modanın ürettiği bu cinsiyetçi ideolojinin bir başka boyutu, kadın bedeninin bir meta-değer olarak yeniden kodlanmasıdır. + bu yeni evrede artık, bedenin kendisi “metasal bir ikonografi”dir. bedenin her bölgesi moda ve tüketim endüstrisinin sömürgeleştirmeye çalıştığı kârlı bir “iş/uğraş” alanını oluşturmaktadır. + postmodern nitelikli tüketim toplumunda, “kadın bedeni-gövdesi, teni eril hazların kullanımı için sürekli olarak teorik ve pratik olarak biçimlendirilmekte ve manipüle edilmektedir. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177809


popüler islami yazında kadın bedeni: kadınlara anlatılan “fitne” + bedenin güzelliği, sağlığı ve kontrolünün modern tüketim toplumunun hedefi haline gelmesiyle beden, toplumsalın merkezine yerleşmiştir. + islam yaşayışına uygun bir kadınlık tarifi yapan pek çok yayın ve ilmihal mevcuttur. islami yaşam biçiminin nasıl olacağı konusunda bilgiler veren başucu kitapları olması açısından bu popüler yayınların incelenmesi önemlidir. + beden, kadının en büyük ve doğal engeli olarak vurgulanır. + beauvoir, kadının enerjisini alarak onu yaratıcı faaliyetlerden yoksun bırakan bedenini kalıtsal olarak yabancılaşmış bulur. anatominin yazgı olduğuna inanmazken kişinin kendi vücudu aracılığıyla dünyaya bağlı olduğunda ısrar eder. + erkek özne aşkınlıkla, kadın nesne içkinlikle tarif edilir ve beauvoir’a göre “kadın doğal olarak erkekten daha az öznedir”. + islam’ın beden ilgisinin temelinde, ruhun ilahîliğinin bedende somutlaşması (sıkışıp kalması) yatar. + erkeklerin ellerini başına, kadınların kalbine yönelterek namaza başlamaları, rasyonel-duygusal ikiliğini bedenlere öğretme açısından önemli bir sembol olmalıdır. + ayette ima edilen ve denetim altına alınmaya çalışılan bir husus, kadının gizlemesi gereken bedensel özelliklerini belli etmeye meyilli olduğudur. kadın bedeni işte bu nedenle “fitne” (düzeni bozabilecek bir potansiyel) olarak görülür. + lerner’in sözünü ettiği “metalaşma”; bir üretim ve zevk makinesi olarak değişim konusu olan kadın bedeni için hâlâ geçerlidir. + ilmihallere göre evlenilecek kadın olmak da kolay değildir. dindarlık, doğurganlık, bakirelik, soyluluk, kanaatkârlık, sevgi dolu, şerefli ve güzel olmak, evlenilecek kadında aranacak vasıflar olarak kadın ilmihalinde anlatılmaktadır. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/255680


tüketim toplumunda tükenen bedenler: kozmetik reyonu çalışanları ve estetik emek + nezaket ve zarafet, bedenin, davranışları da içerecek şekilde estetikleştirilmesinin temel ilkeleridir. literatürde kadınların müşterilerle konuşurken kullandıkları standart ifadeler ve mesai saatlerinden önce bunların prova ettirildiği örnekler vardır. + bedenin metalaşması ve görselliğin adeta fetişleşmesi, debord’un günümüz kapitalizmini bir gösteri toplumu olarak nitelemesiyle uyumludur. + güzel bir beden kadınların en önemli sermayeleri haline gelmiştir. + satış elemanlarına tüketimin bu şekilde dayatılmasıyla “mallar tarafından baştan çıkarılan ve mallarla kuşatılmış olan “kadınların kadınlıkları disipline edilmekte” ve bedenleri tüketilmektedir. + artık emek süreçlerinin somut bir çıktı üretme odaklı olmadığı ve müşteriyle ilişkilerin önem kazandığı kozmetik reyonlarında çalışan kadınların çalışma koşullarında beden ve davranış estetiği geniş bir yer tutmaktadır. + çalışanlar sahte bir büyüyle kuşatılmış kozmetik reyonlarıyla bütünleştirilerek müşterilerin gözünde adeta estetik tanrıçalara dönüştürülseler de aslında çalıştıkları sahte evrenin bir bileşeni ve kurgusu haline getirildikleri açıktır. http://www.calismailiskileri.org/download_pdf.php?id=111&f=111_rev1.pdf


saklamış sevdayı parmak izlerinden yorulmuş bedeninde neonların kırmızısını solumuş gülüşünde hayallerinin kanamalı hali... https://www.antoloji.com/fahise-i-siiri/


yani hakim efendi diyor ki, “rus kadınlar türkiye’ye fahişelik yapmaya gelirler. bunlara tecavüz etmek normaldir” + hakimdeki kafaya bak. her rus’u fahişe yapıyor. + katile katil, fahişeye fahişe demek suç. ama tecavüz etmek serbest. + misal, almanya’da fuhuş yapan pek çok türk kızı olsa ve oradaki her türk kızına fahişe anlamında “fatma” dense biz türkler ne hissederiz? http://www.yenivatan.at/wp-content/uploads/85.pdf


tüm kiliselerin en kutsalı olan roma kilisesi’nin, şimdi “kanun dışı haydutların yatağı, utanç verici bir fahişe evi, günah, ölüm ve cehennem krallığı olduğu” dile getirilmektedir. https://insanvetoplum.com/content/6-sayilar/4-4/6-m0058/hakan-olgun.pdf


“sokakta tahripkârlığı açıkça destekleyerek, fahişeliği tartışarak ve ‘erkekler ve kızlar için özgürlük,’ ‘uydu tv seyretme özgürlüğü’ gibi sloganlarla sosyal rahatsızlıklardan yararlanarak gelecek seçimleri kazanmak için tezgâh kurduğu” ileri sürülen ... http://orsam.org.tr/d_hbanaliz/5bayram.pdf


londra ve paris kadınları terbiyeli, ince davranışlı ve nezaketli iken, londra ve paris caddelerinde yüz elli bin fahişe hanım vardır. http://www.eksenegitim.org/Editor/Img/UserDir/Marketing/2.%20T%C3%BCrk%20%C4%B0slam%20Siyasi%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%20Kongresi%20Bildiriler%20Kitab%C4%B1.pdf


allah aşkına siz söyleyin millet, erbâb-ı sürûr ve fısk-ı fücûrla beraber yatıp kalkan mı, yoksa ehl-i hüzün ve kedere yarenlik eden mi fahişeliğe daha yatkındır? http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/2010-1-icerik_504.PDF


iblis "değerleri" pazarında kadına "mal" gözü ile bakılır ve fahişelik "dünyanın en eski mesleği" olarak takdim edilir. .... "islâm'ın kadını cariyeleştirdiğini, mal durumuna getirdiğini, oysa kendi piyasasında kadının bedenini satma özgürlüğüne ..... http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/c281a4051dc64a6.pdf


elyse semerdjian, şam örneği üzerinden osmanlı'da 'fahişeliğe dair çalışmasında, modern öncesi ve modern fahişelik arasındaki ana ayrımın yasaların kodlanmış olup olmaması noktasında açığa çıktığını dile getiriyor. + beyoğlu'nda abanoz ve zibah mıntıkalarını ve galata'yı mesken tutmuş olan fahişelerin de şehir yaşamını ve mahremiyet algısını değiştirdiğini öngörmek abesle iştigal etmeyecektir. + fuhuş; yeni kadın, eğitim, evlilik gibi konularla birlikte dönemin kadın dergilerinde yüklüce yer verilen konulardan bir tanesiydi. + artan fuhuşun açıklaması çoğu zaman türk kadını'nın avrupalı muadillerinden farkına vurgu ile yapılıyordu: bunca zaman kapalı kapılar ardında kaldıktan sonra birden hayatını kazanma zorunluluğuyla yüz yüze gelmesi türk kadınını "fuhuşa itmişti”. http://kadineserleri.org/wp-content/uploads/2018/08/genc_kadin.pdf


at, teşhir cezalarında da kullanılır. özellikle zina suçunda ya da fahişelerin cezalandırılmasında, kadın ata ters bindirilir, atın kuyruğu eline verilir. başına işkembe ya da lazımlık konularak sokaklarda gezdirilirler. http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/33221/001640886010.pdf


dördüncü tür nikâhta ise fahişeliği belli olup kapısına geleni çevirmeyen bir kadının temasta bulunduğu sayısız erkeklerden birisinden hamile kalıp doğurduğu zaman, .... çağrılır, çocuğun eşkâlinden kime ait olduğu ona tayin ettirilir ve çocuk da tayin edilen adama mal edilirdi. + meşru yoldan sapan kadınlar bütün toplumlarda olduğu gibi islam toplumunda da “fahişe” olarak isimlendirilmektedirler. + bir dönemde büveyhiler’in fahişelerden vergi aldıkları kaydı bizde mevcuttur. + çin imparatorluğunu zengin eden fahişelik vergilerinden ..... + ...... islam toplumunda da bu türden bir vergi alındığını biliyoruz. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/29993/tezz.pdf


bizim rahmetli hocamız derdi ki, “kadınlar da erkekler gibi yaratılsaydı, -çok affedersiniz- piyasa fahişeden geçilmezdi” http://acikerisim.baskent.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11727/1868/0d89c7c9ea298572a2ea99df7e2b9b7d.pdf


siyaset ve sosyal bilimlerle uğraşan kişiler az çok bilirler ki dünyanın en eski iki mesleği vardır: politika ve fahişelik. bu iki meslek birleşerek günümüzde varlığını devam ettirmektedir. eski olmak yerleşik, güçlü ve önemli olmayı da beraberinde .... http://www.inciss.com/wp-content/uploads/2017/11/B%C3%BClent-Kara-Kas%C4%B1m-2017.pdf


darürrahat’ın kadısı, molla abbas’a, buhara’da oğlancılığın, ingilizlerde ise fahişeliğin “kemal mertebede” olduğunu söyler. http://www.karam.org.tr/Makaleler/1849390718_010%20tunc.pdf


fuhuş ve fahişeler erdemli topluma mikrobik virüsler bulaştıran parazitlerdir. + bedellide çok fahiş fiyat aldılar, yoksullar yararlanamadı. + en yaygın değinilen tema askerlik ve genel ev arasındaki bağlantıdır. + uzun dönem askerler arasında genelev anıları ile karşılaşılmaktadır. askerden önce bir tür “adet” olarak gidilmiştir. askerlik sırasında da genel ev müşterisi olunmuştur. + askerlik sırasında bazı “gereksinimleri” için arayan kadınlarla askerlerin ilişkiye girdiğini dile getirmiştir. + askerlik öncesi arkadaşlar mektebe götürmüştü. biraz gelenek gibi bir şey. ama askerlik boyunca hiç gitmedim. + askerlik öncesi geneleve gittim, şoför arkadaşlar götürdüler. beraber gittik, işimizi gördük. + niğdeli saf bir çocuk vardı. bir ayağı da sekiyor, gene de askere gelmiş. ona söz vermiştik. garnizon dışına çıktık, genel eve götüreceğiz. + yemin töreninden sonra evci izninin bitişinden önce gittiği otelde parayla cinsel ilişkiye girmiştir. + unutamadığım şey, med cezir dizisinden sonra hemen herkes çavuşu tokatlarlardı, yani mastürbasyon yaparlardı. cuma “med cezir” sonrası banyoyu bekliyorlardı. + askere giderek adam olacak erkekler eğer cinsel tecrübe yaşamadılarsa “mektebe”, yani genel evine giderek ilk kez “milli” olurlar. + kışlada kadınların bulunmayışının, askerlikte “maraz çıkmaması”nın nedeni olarak zikredilmesi, askerlerin rekabet ve çekişmeden azade olmalarının buna bağlanması önemlidir. + orta sınıftan gelen erkekler yaşadıkları krizleri otoriteye razı olma, erkek dayanışması ve kadınların “ayakaltında” bulunmayışı ile hafifletmiştir. http://apbs.mersin.edu.tr/files/acikalin/Supervised_Doctorate_Theses_003.pdf


kurtubî ise müfessirlerin çoğuna göre el-fâhişe kelimesinin kâbe’yi çıplak olarak tavaf etme anlamına geldiğini belirtmektedir. ayrıca, elhasan’a göre el-fâhişe kelimesinin şirk ve küfür anlamlarına geldiğini, bu şekilde müşriklerin geçmiş ...... http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/809790825_10KaraCahid-kda-189-208.pdf


ığdır’ın bir sınır kenti olarak seçtiği özel milliyetçi, hatta zaman zaman ırkçı retoriğin, sınır ötesi fahişeliğin yapılmasını meşrulaştırıcı bir öğe olmasıdır. + kadınların kentte fahişe olarak çalışmaları, sınır ötesi seks trafiği olarak adlandırılan duruma ne kadar uygundu? + ulusaşırı seks trafiği açısından ve fahişelik mesleğinin icrasında, küresel dönemin diğer dönemlerden farkı ve özellikle de bu şehirdeki farkı neydi? + fahişe kadınların “kürt” olduğuna dair söylence. böylece bu çalışmanın ana konusu da belirlendi: kadın bedeni üzerinden yürütülen “beden politikaları” sorununu aracı kılarak, “kadın bedeni üzerinden ötekileştirilen ve ötekileştiren millet” kavramı üzerinde tartışmak. + fahişeye gerçekte sattırılan şey, cinsellik değil, aşağılanmasıdır. ve alıcı, müşteri, cinselliği değil ama gücü, başka bir insan üzerindeki gücü satın almaktadır. + işte bu nedenle fahişelik bir hizmet sanatıdır demek o kadar kolay değil. işte bu nedenle yapılan iş bir ruh satışıdır, bir hizmet satışı değil. + fahişeliğin bir kurum olarak her zaman devletle birlikte var olduğunu söylüyor. her zaman merkezi bir otoritenin bu sektörün varlığı için gerekli olduğunu anlatıyor. http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/03/11.Otekinin-Kadini.pdf


gâzân hân, ..... özellikle cami, manastır ve medrese civarlarında fahişelerin çalıştığı randevu evlerinin kaldırılmasını, cariyeleri fuhşa zorlayan şebekenin sıkı takibe alınmasını istemiştir. http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/312-published.pdf


31- avretler, erinin döşeğinden kaçmak. + 33- bir nâmûslu kadına, fâhişe demek. + 1- alış verişinde yalan söyleyerek fâhiş fiyatla mal satana. http://www.huseyinhilmiisik.com/kitaplar/04-islamahlaki.pdf


günümüzde adına “kutlu fahişelik” kurumu denen bu kültte doğanın ruhu olan ana tanrıça cinsel faaliyeti sayesinde yeryüzündeki yaratım sürecinin yenilenmesini, kozmosun devamlılığını ve bereketin temin edilmesini sağlar. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/7322/uluslararasi-islam-ve-kadin-calistay-kitabi.pdf


elyse semerdjian, halep’te fahişelik yapan ve bilhassa evlerini genelev gibi çalıştıran kadınlar hakkında mahallelinin daha hafifletilmiş kavramlar üzerinden bir suçlama yapmayı tercih ettiklerini iddia etmektedir. http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/karendergi_a4265.pdf


salman rüşdi’nin şeytan ayetleri adlı romanının yasaklanmasını yada sansürlenmesini talep etmişlerdir; adı geçen romanın bir yerinde, bir karakterin gördüğü rüyada hazreti muhammed’in eşleri fahişe olarak gösterilmektedir. https://rm.coe.int/168047d12a


yunanlılar tanrılarını insanlarda bulunan iyi görülen huylarla mesela cesaret, fedakârlık, iyiliksever gibi niteledikleri gibi yine insanlarda bulunan hırsız, hilekâr ve fahişe gibi kötü huylarla nitelemişlerdir. ... makul ve hoş görme yoluna gitmişlerdir. http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5532/osman-arar2019.pdf


başkâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. dul, boşanmış, kirletilmiş ya da fahişe bir kadınla evlenemez, yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir. + .... dulluk adeta fahişe statüsünde kabul edilmiş ..... http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/58/files/dergi-30-21052015.pdf


zanî bir zaniye veya müşriklerden başkasını nikâh etmez. zaniye, onu da bir zanî veya müşrikten başkası nikâh etmez. + islâm’da zinâ haram olduğundan bu fahişelerden bazıları, yeni müslüman olmuş fukaradan ba’zısına .. bunun üzerine bu âyet nâzil olmuştur. http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/6406/%C3%96nder%20M%C4%B1s%C4%B1r.pdf


miraç metinlerinde yer alan bu motif; yeni ahit içerisinde, alnında bulunan; “sır, büyük babil, dünyanın fahişelerinin ve çirkinlerinin anası” yazısı ile tasvîr edilen büyük fahişe imgesini andırmaktadır. + dünyada işlediği kötü ameller sahibine çırılçıplak, pisliklere bulaşmış, kötü kokulu, iğrenç ve pörsümüş yaşlı bir fahişe şeklinde görünecektir. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1404/a117bf7a-fac5-4cd7-b6ff-94a54f8d9538.pdf


düvel-i muhâsıma tebaasından olan fahişelerin memleketimizde casusluk etdikleri ..... + düşman devletlerin vatandaşı olan fahişelerin osmanlı ülkesinde casusluk yaptıkları haber alındığından ..... https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/Osmanlida_Istihbarat.pdf


muhammed ikbal’in üzerinde durduğu bir diğer nokta ise islam’da evlilik sistemi ve medeni hallerdir. o’na göre çok kadınla evlilik, islam hukukunda kesinlikle caizdir. bu, sosyal bir kötülüğü, fahişeliğin yoğunlaşmasını ve kurumlaşmasını önlemenin ..... http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/7ilahiyat/alap_mustafasarper.pdf


şia-imamiyye mezhebine göre müslüman veya kitabî (hristiyan, yahudi) kadınla mut‘a evliliği ya da zamanla sınırlanmış nikâh yapmak câizdir. zâniye (fâhişe) ile böyle bir akit yapmak ise mekrûhtur. http://www.islamhukuku.com/Uploads/Sayilar/islam%20hukuku%20dergisi%2010__(p153-170)912.PDF


mithat cemal ..... “bir anne ve babanın değil, bir fahişe ve zilletin evladıdır” diyerek ...... abdullah cevdet’i kastediyor olmalıdır. https://idp.org.tr/content/3-yayinlar/kitap/20200331-islam-i-uyandirmak/idp_1.cilt.pdf


kâ’im-i makâmın fâhişe getirmek içün bölük kumandanını âlet etmek istediğini ve bir kâ’im-i makâmın da ma‘iyyetindeki jandarmanın hemşiresiyle alâkadar olduğundan bölük kumandanıyla ihtilâf tahaddüs etdiği vâki‘dir. https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/MUSUL%20KERK%C3%9CK%20%C4%B0LE%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20AR%C5%9E%C4%B0V%20BELGELER%C4%B0(1525-1919).pdf


orada hacıları soyan yankesicileri, kediyi hapsedip açlıktan öldüren kadını görmüş, köpeği sulayan fahişe bir kadını da cennette görmüştür. + kıyamet gününde müminin mizanında en ağır gelecek şey ahlaktır. allah kötü sözlü (fahiş) kaba (bezi') kimselere buğzeder. http://www.ditib-bs.de/wp-content/uploads/2014/08/Prof.-Dr.-Mehmet-G%C3%B6rmez-Gazali-felsefesinde-varlik-mertebeleri-bakimindan-hadislerin-anlasilmasi-ve-yorumlanmasi.pdf


manastır, bir sokak yosmasından melek yaratmaz, sonuçta kibar bir fahişe çıkar kapıdan. http://1000kitap.com/gonderi/36758151


ötekileştirmeyi tersine çeviren bir örnek: ayşe tükrükçü + kadının içinde olduğu en uç ötekileştirme biçimlerinden biri ise fahişeliktir. öyle ki yapılan araştırmalar fahişelerin bilinen ötekileştirme göstergelerinin hemen hepsini yaşadıklarını belirtmektedir. + fahişelik, kadınların yalnızca kendilerini bağlayan bir olgu değildir. tersine, kadınların fahişeleşmelerine giden süreç ailevi gelişmelerden başlayıp toplumsal alana doğru genişlemekte ve yerleşmektedir. + fuhuş olayında satılan şey kadının bedeni iken, elde edilen kârın büyük çoğunluğunu kadının kendisi değil onu pazarlayanlar almaktadır. + katolik kilisesi, ortaçağ’da cinsellik ve şehvetle ilgili pek çok şeyi günah saymışken fahişeliği yasaklamamıştır. + almanya’da fahişeler, öldükten sonra kutsanmış topraklara defnedilmedikleri için genelevlerin iç avlularında fahişelere ait mezarlıklar dahi bulundurulmuştur. + ı. dünya savaşı ve mütareke yıllarıyla birlikte osmanlı’da müslüman kadınlar da genelevlerde çalışmaya başlamıştır. + resmi genelev uygulamasına ve vesikalı fahişe çalıştırmaya türkiye cumhuriyeti’nde de devam edilmiştir. türkiye, fuhşa ve fahişeliğe temel olarak düzenleyici yaklaşım çerçevesinde eğilmektedir. + fahişelerin verdikleri hizmetler “tehlikeli iş” kapsamında geçmektedir. + başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara “genel kadın” denmektedir. + tükrükçü’nün yaşamöyküsü, özellikle geldiği nokta itibariyle, fahişelere uygulanan ötekileştirmelerin niçin sorgulanması gerektiğini çarpıcı bir biçimde ifade etmektedir. + oradaki yaşam iş değil köleliktir + ailemin, devletin, işverenin, toplumun, ev sahiplerinin hatta eşimin gözünde kötü kadındım. + annem ve toplum bana sarılmadı ama ben hayata sarıldım. + ayşe tükrükçü’nün erkek kardeşi dışında annesi, kız kardeşleri ve yakın akrabalarının geneliyle herhangi bir iletişimi bulunmamaktadır. + fahişe kadın, erkeğin seçtiği, kullandığı ve üzerinden kâr sağladığı öteki kadındır. + fahişelik, kadınları ötekileştiren ama toplumdaki tutarsızlıklara da paravan çeken bir olgu halindedir. + ayşe tükrükçü bugün, yaşamış olduğu ötekileştirmelere meydan okumakta, ötekileştirmeyle ilgili toplumsal çelişkilere dikkat çekmekte, toplumun öteki algılarını, uygulamalarını ve sonuçlarını ısrarla sorguya açmaktadır. http://www.jshsr.org/Makaleler/1631423058_03-7-51.1784-402-412.pdf


şayet akit konusu malda taraflar arasında anlaşmazlığa yol açabilecek aşırı bir bilinmezlik varsa, ki buna fıkıh kitaplarında cehalet-i fâhişe denir. https://www.isefam.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/02/FIKIH-II-NOTLAR-2017.pdf


jordanes’le aynı devirde yaşayan suriyeli malalas, yazdığı dünya tarihinde, attila’nın bir hun fahişe (!) ile birlikteyken “burun kanaması sonucu” öldüğüne işaret eder. https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/arastirmalar/aile-yazilari-8.pdf


dünyaya veya dünya hayatına yüklenen bu olumsuz anlamlar sembol seçiminde de kendini göstermekte; yılan, zehir, alev, cadı, fahişe, zindan, kuyu, köprü, daire, yel de dünya için kullanılan semboller arasında yer almaktadır. http://www.turkbilig.com/pdf/200407-371.pdf


fetö ve yandaş medya ile fahişe kalemler kullanılarak kamuoyu yönlendirilmiş, kafes, amirallere suikast, çydd ve balyoz davalarının alt yapısı oluşturulmuştur. http://www.tesud.org.tr/uploads/yayin/dosya/1558524230c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.pdf


medine-i münevvere'de bazı münafıklar görünüşü ve elbisesi kötü bir kadına rastladılar mı onun hür mü yoksa cariye mi olduğunu ayırt edemez ve onu fahişe zannederek sarkıntılıkta bulunur ve böylece mü'min kadınlara eziyet verirlerdi. http://www.istiklal.edu.tr/depo/belgeler/24.Say%C4%B1_1506091358422645.pdf


kazandım nefretini fahişelerin http://earsiv.ebyu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/1373/Kuran%20ve%20Dil%20%28Dil%20Bilimi%20ve%20Hermen%C3%B6tik%29%20Sempozyumu%202001%20Van%201%28Okunabilir%29.pdf


efendinin kadın kölesiyle cinsel ilişki yaşaması gâyet normaldi. kadın köle, efendisine cinsel hizmet de vermek zorundaydı ve bu durum, fahişelerle yaşanan ilişkilerin aksine, ayıplanan bir şey değildir. https://www.suleymaniyevakfi.org/wp-content/uploads/2014/12/edlira-tez-kurana-gore-kadin-ve-evlilik.pdf


bryan s. turner ise, insan bedeninin salt fiziksel bir varlık olmadığını, bizzat kültürel pratiklerin bir ürünü olduğunu; din, hukuk ve tıp sistemleri tarafından düzenlenip denetlendiğini, dolayısıyla hastalıkların da kültürel ve toplumsal düzenlerin sosyal olarak inşa edilen ürünleri olduklarını öne sürmektedir. https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/173201492511-113.pdf


medine’de de o sıralar fâhişelik yapan kadınlar vardı ki bunlar arasında yüklü servete baliğ olanlar mevcuttu. http://libratez.cu.edu.tr/tezler/7711.pdf


eğer size rivâyet etmediysem fâhişe çocuğuyum’ dediğini duydum. http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/2007-2-icerik_495.PDF


araplara göre kız evladının dünyaya gelmesi bir felaket sayılırdı. ya kızı fahişe olursa, ya kızını esir edip kaçırırlarsa, baba bu izzeti nefis yarasına nasıl dayansındı. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8065/189356.pdf


yahuda yüzünün örtüsü nedeniyle tarnar'ın fahişe olduğunu düşünerek onunla birlikte olmayı teklif etmiş ve birlikte olmuşlardır. metinde anlatanlara göre tarnar bunu bir nedenden ötürü kayınpederinden intikam almak amacıyla yapmıştır. + başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. böylesinin, başı traş edilmiş bir kadından (fahişe) farkı yoktur. http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02917%5C2009_IV_1-2/2009_IV_1-2_YILMAZBO.pdf


ayetteki açık fahişe deyimine iki anlam verilmiştir: biri, kadının kocasına ve kocasının ailesine karşı başkaldırması, huysuzluk etmesi, diğeri de zina etmesidir. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/767/9726.pdf


allah'ın yasakladığı herşey fahişe kavramı içine girer. + çirkin olan her türlü söz veya işe, davranışa fahişe denir. pis, jğrenç, ölçüden aşırı olan, ölçüsüz, iffetsiz, fuhuş, yakışıksız ve yakışmaz söz ve işlere fahişe, fuhş ve fahşa denir. + fahiş fiyat, aşırı, insafsızca fiyat anlamında kullanılır. + zina, hem fahişeliktir ve münkerdir, hem çirkin, iğrenç ve hemde kötüdür. + zina eden kadına fahişe, dendiği halde zina eden erkeğe fahişe denmemektedir. oysa aynı fuhuşu ikisi işlemiştir. toplum ikisine de dinin dediği gibi fahişe demelidir. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/778/9949.pdf


evlenmemiş kadınların kölelerin ve fahişelerin başları açıktır. fahişelerin sokakta örtülü dolaştıkları görülürse, mahkeme huzurunda 50 sopa ile cezalandırılırdı. + bu fahişeler sosyete fahişesi olarak adlandırılmışlardı. gerçekten atina?nın en meşhur sosyete fahişelerinden biri büyük devlet adamı perikles?in kurnaz metresi aspasia?ydı. + aspasia “bütün yunan diyarını küçük fahişelerle doldurmuş” bir sapkınlık abidesi ve beden tacircisi olarak kötü ün yapmış bir kadındı. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/2724/Aylin%20Durmu%C5%9F.pdf


bir kadınla karşılaştım. fahişe olarak çalışmayı teklif etti. kabul ettim. beni yunanistana götürdü. yunanistan'a gitmemizle pasaportuma el konulup bir eve kapatıldım. tek kuruş ödenmeden, köle gibi çalıştırıldım iki sene boyunca. günde 30-50 arasında müşteri görüyordum. + tdk'da fahişe ve fahişeliğin ne olduğuna dair tanıma yer verilmemesi, bu çalışma boyunca karşılaşılan fuhuş üzerindeki suskunluk ibarelerinden biri olarak okunabilir. + ataerkil erkeklik, erkekleri sakatlar. bizim toplumumuzda bildiğimiz biçimiyle erkeklik, kendini tahrip eden bir kimlik gerektirir: derinden mazoşist bir kendini inkar, benliğin yoksullaşması, hayatın zenginliklerine sırt çevirmek... + görüşmecilere göre fahişe, bir insandan ziyade bir mal olarak görülmektedir. bazılarına göre ise bütün kadınlar fahişedir. + ataerkil sistemin, yeniden üretiminin ve devamının sağlanmasının, en önemli araçlarından biri, kadın bedenidir. bu bağlamda fahişelik, bir kurum olarak erkeklere, aynı zamanda kadın bedeni üzerinde söz söyleme ve iktidar kurma hakkı vermektedir. + feminist hareketin, fuhuş hakkında konuşmamış olması ya da teorik düzeyde kalması ne ile açıklanabilir? + fuhuşu, bu kadar da büyütmek doğru mu anlamıyorum. yatmak kalkmak. niye bu kadar büyüttünüz bu olayı. günde on beş yirmi kez yapıyorsan, belki büyütürsün de. hani bir kez yapıyor da iyi para kazanıyorsundur. + kanat'a göre, karar mekanizmasındaki kişilerin yarısının feministlerden oluşması halinde dahi; fuhuş öncelikli konulardan biri olmayacaktır. + 'fahişelik en eski meslektir' demenin, çok öneminin olduğunu sanmıyorum. fahişelik, bilinen en eski meslektir. ya da tarihin ilk zamanlarından beri fahişeliğin var olduğunun ne gibi bir önemi olabilir. + aşk barındırmayan bir çok evliliğin de yasal fahişelik olduğunu düşünüyorum açıkçası. bir tür alışveriş sonuçta. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46471.pdf


ama benden bir parçaya orospu çocuğu diyecek kadar da yüksek olan bir kurum var. orospunun oğlu, orospunun kızı diyen, fahişesin diyen devlet memurlarımız var. + polisler geliyor, benim “şerefsiz” dediğim, bana “fahişe” diyen polis masaya eliyle vuruyor. resmen “sen bir bok değilsin, biz emniyetin adamıyız, istediğimiz gibi sizin üzerinizde baskı kurarız”ı ima eden tavırlar içerisinde... + beni fahişe yapan senin gibi polislerdir. + fahişelik yapan kadının kızı dekan. + devlete vergi ödüyoruz, ama devletin gözünde fahişeyiz. devlete sigorta ödüyoruz, emekli olamıyoruz. http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/04/6.pdf


karım desem, karım değil, sevgilim desem, sevgilim değil, orospu desem, orospu değil. can sevgilim benim o. ha fahişe, ha candan sevgili, aynı değil mi? https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/136369


oğlum olup ibne olacağına kızım olup orospu olsun. http://www.kaosgldernegi.org/resim/kutuphane/dl/turkiyede_escinsel_olmak.pdf


ben milliyetçi, mukaddesatçı bir ailenin çocuğuyum, benim evimde, sizin filminizdeki kadınlara orospu gözüyle bakılır, cumartesi annelerine de terörist gözüyle, siz bana bu filmi getirerek, izlettirerek onların vicdana ihtiyacı olduğunu ve vicdanla bakılması gerektiğini bana anlattınız ve benim gönül gözümü açtınız. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5005/10195445.pdf


küçük ve tecrübesiz bir orospu, esmer ve cılız vücuduyle çamurda kalmış bir mısır koçanına benziyen biçare bir mahluk, dirseğini aşığının dizine dayamış, ona yavaş bir sesle şarkı söylüyordu. http://mehmetakifinan.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/25/733455/dosyalar/2020_03/13115653_Ahmet_Hamdi_Tanpinar_-_Huzur.pdf


müslüman toplumda, alkolik bir kadın olduğunu itiraf edeceksin, sana “orospu” gözüyle bakacaklar. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69134/570742.pdf


babana söylüyorum, ne sokuyorsun elin orospularını işyerine diyorum, yapacaksan başka yerde yap. + sizlere sosyetik orospular olasınız diye mi ingilizceler, almancalar öğretiyoruz! + 'isteyene verecek, orospu olacak bu!' diyor ablası için. bekir duysa ilk aşkına orospu dediğini! öldürür bunu!' . http://sehitkadersivriortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/22/736214/dosyalar/2020_02/28085800_Schrodingerin_Kedisi_1_-_Alet_AlatlY__PDFDrive.com_.pdf


senden iğreniyorum. sapık, utanmaz adam! rezil olduk. mahalle bizi konuşuyor be! geneleve gidip bir orospuyu becersen daha iyiydi. itibarımı mahvettin. nefret ediyorum senden, aşağılık bir zavallısın! sen ancak o kadarını yapabilirsin! nasıl da tahmin edemedim, aylardır elin elime değmiyordu... https://www.petrol-is.org.tr/kadindergisi/pdf/anlatilan%20bizim%20hikayemiz.pdf


belki bugün kızım biriyle sokağa çıktığında, ona orospu derdim, çünkü biz öyle yetiştirildik. http://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/08/Degerlendirme_Raporu.pdf


fuhuş, ıı. dünya savaşı’ndan önce dünya’da bir sağlık sorunu olarak ele alınırken günümüzde temel olarak cezai bir konu olma eğilimindedir. fuhuşla ilgili temel türk hukuk normları, günümüzde, dünyada görülen eğilimi yansıtmaktan uzaktır. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-93-699


parmak izi alınacak olanlar, “genel ahlâk ve edep kurallarına aykırı olarak utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar”dır. mahkeme bu kategoriye giren eşcinsel yönelimliler için tedbirin uygulanmasında sorun bulmamaktadır. fakat normun (seks işçileri/fahişeler hariç olmak üzere) bu kategoriye giren heteroseksüel yönelimlilere de uygulanabilecek olmasında sorun görmektedir. + eşcinseller, esasen para karşılığı veya düzensiz cinsel ilişki kuranlar (“genel kadınlar” ve “fuhuşla melûf olanlar”) ile birlikte sayılmıştır. bu sayma biçiminde, kadınları, özel ve genel diye ayıran cinsiyetçilik ile seks işçilerini/fahişeleri, parmak izi alınması mümkün ahlaksızlar kategorisine dahil eden bu yaklaşım, başlı başına bir makaleyi hak eden, özel olarak ele alınması gereken sorunları içermektedir. http://anayasader.org/wp-content/uploads/2020/04/%C5%9Eirin-2-AYHD-14.pdf


..... 19. yüzyılın sonlarından itibaren devletin fuhuş meselesine yaklaşımı da köklü bir biçimde değişerek dini normlar bir tarafa bırakılmış ve bu tür eylemlere belirli oranda müsamaha gösterilerek denetim altında tutulmaya çalışılmıştır. + çin’i ziyaret eden bir müslüman seyyah, fahişelerin deftere kaydedildiğini ve bunlardan her yıl belli bir miktar vergi alındığını görünce; böyle bir fitnenin islam ülkesinde bulunmamasından dolayı allah’a şükreder. + fakat bu olaydan kısa bir süre sonra büveyhi hükümdarı aduüddevle’nin rakkase fahişelere vergi koyduğu ve fatımi’lerin de fuhuş yerlerinden vergi aldıkları görülür. + cebehanedeki mehmet paşa cami müezzini cami odasına iki fahişe götürmüş ve yapılan şikayet üzerine baskına gelen kolluk zabitlerince “meclis ile oturur vaziyette yakalandığı”ndan dolayı bozcaada’ya sürülmüştü. + fuhuş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan fahişelerden beşi asılarak idam edildi. + fahişelerin asılması şer’i değil örfi bir cezalandırma yöntemidir. + bazı cariyelerin fuhuş sektöründe kullanıldıklarına dair deliller de söz konusudur. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215497


sembolik olarak laleli, ahlaklı bir kadının olmaması gereken bir yerdir ve söz konusu kadın erkekleri tahrik edici giysiler giyer. + filmde bu iki simge bir araya geldiğinde bir kadının ‘fahişe’ olarak okunması simgesel-rasyonel diyebileceğimiz bir bağlama oturur. https://www.researchgate.net/profile/Emet_Guerel/publication/327040476_Kurgusal_Urun_Yerlestirme/links/5b744493a6fdcc87df7fe6ac/Kurgusal-Ueruen-Yerlestirme.pdf


fritz lang tarafından 1927 yılında çekilen ve doğrudan alman dışavurumculuk akımının etkilerinin açıkça görüldüğü metropolis filmi içerisinde kadın cinsiyetçiliğine dair geleneksel bir ikiliği barındırır. + bunlardan ilki klasik anne modeli (ki bu durum onları el değmemiş bir azize konumuna yerleştirirken), diğeri baştan çıkarıcı fahişe tasviridir. + filmde, binbaşı tensel temasın ne olduğunu hissedebilmek amacıyla lia (adwoa aboah) isimli bir fahişenin yanına gider. fütüristik eskort kıyafetler içinde olan lia’ya yüzündeki maskeyi çıkarmasını söyler. https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/dergi/1/file/sos_bil_06_web.pdf


ben her ne zaman bir paspastan veya bir fahişeden kendimi ayıran cümleleri sarf etsem, biliyorum ki, insanlar, bana feminist deyiverecekler. + lilith adıyla karşımıza çıkar örneğin. erkek zihninin şeytan kadın, vampir, erkek düşmanı, fahişe, yılan, karanlığın canavarı gibi nitelendirmelerle yok etmeye uğraştığı "lilith", aslında adem'e karşı gelen ilk eş, ilk kadın özgürlük tanrıçasıdır. + ikinci eş ise erkeğine "biat" etmiş uysal "havva"dır. adem onu kaburga kemiğinden doğurmuştur.! bildiğiniz gibi, günümüzde kapitalizmle dinciler el ele verip bu iyi huylu havvalardan toplumumuza bol bol klonlamaktadırlar! + wollstonecraft’ın sesi hatta bugün bile kulaklarda çınlamaktadır. eviçi zorbalık gibi, eğitimin yadsınması, eşit iş, ve politik hakları sertçe kınadı. evlilikte kadınların erkeklere finansal bağımlılıkları "yasal fahişelik" ten farklı değildi. + karın tokluğuna ev işlerine bakıp, çocuk doğuran ve cinsel cazibe gücüyle erkeğin gönlünü çalmaktan başka gücü bulunmayan kadının; para için erkeklerle birlikte olan bir fahişeden farkı olmadığını iddia ederler. böylece evlilik kurumu sert eleştirilere hedef olur. + ..... evliliği bir tür fahişelik olarak görür gilman. + fahişelik de evlilik de biyolojik açıdan aynı etkiyi gösterir. gerek fahişelikte gerekse evlilikte kadın ekmeğini erkeğinden, onunla cinsel ilişkiye girmesiyle kazanır. evlilikte hatta dahası vardır. + çektiği sefaletlerin intikamını alır bir bakıma yazar olunca da, şimdi de sıra kendisindedir. bunu da tıpkı bir fahişe gibi bedenini erkeklere satarak yapar, büyük bir yazar olmasına karşın baştan çıkarttığı erkeklerle oynamaya devam eder. + kadınlar, aşağılık bir yaratık, erkekleri eğlendiren bir fahişe olmaktan başka bir şey de olamaz. + pornografinin yanı sıra fahişelikte de kadınlar erkeklerin emrindedir ve bir bakıma onlar için kurumlaşmış olan fahişelik, erkeklere cinsel hizmet olarak sunulurlar. + pornografinin ve fahişelik kurumlarının yanı sıra "medya da kadını cinsel tema olarak gören başlıca araçlardan birisidir. + bir eş sıradan bir fahişeden, ücretli işçiler gibi vücudunu parça başına satmadığında farklılık gösterir ancak, o vücudunu bir defa ve her zaman için satmaktadır. + kadın bir fahişe gibi görülürken; erkek beyefendi olarak muamele görür. + erkeğin getireceği ekmeği bekleyen ve ardından da ona bedenini sunan bir kadın, tıpkı bir fahişe gibi ama ücretsiz bir fahişe. + bu ister "geçimsizlik" şeklini alsın isterse uyumlu evlilik biçimi alsın marksistler için her zaman ikincil bir konudur… ev işleri, çocuk bakımı, duygusal destek, fahişe-eş tarafından sunulan hizmetlerdir." + ne anne olarak, ne bakire olarak ne de fahişe olarak kadınların zevk alma hakları yoktur. + bu köle kadın imgesi, aynı zamanda gönüllü fahişelik olarak algılanır marksist feministlerce. + kadın gerçekte nedir? neden büyücü, iblis, aşüfte, orospu, teccal, kahpe, fahişe, kancık, döl yatağı, şırfıntı, yumurtalık, delik, kocakarı, sürtük gibi kelimelerle yaftalanırlar? https://www.cag.edu.tr/d/l/2ae6ecd7-8aa6-4b8d-9407-b7325bf31f48


eşcinsel olmakla her zaman gurur duyan ve her vesileyle övünen fâzıl’ın bu açık sözlülüğü ona “şairiz şeyn verir şanımıza / giremez fahişe divanımıza” beytini yazdırır. https://web.itu.edu.tr/neu/KTMArsiv/Lilypond_ly_Arsiv/Lilypond_Semai/Suzinak_(AGIR_Semai)_(KapilirHerGoren)_(KMehmedAga)__(BSS)_NEU.pdf


fahişe bir kadınla tövbe ettikten sonra mut’a nikâhı yapılmasında her hangi bir sakınca yoktur. http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=mut%E2%80%99a-nik%C3%A2hi---osman-kasikci.pdf


19.yy avrupa manzaralı tablolarda çalma hastalığını ve fahişeliği gösteren tablolar yoğunluktadır. emile zola’nın “nana”sından, edovard manet’in “olympia”sına kadar yüzyılın önemli ve yetenekli ressamları tarafından fahişelik vurgulanmıştır”. http://folkloredebiyat.org/Makaleler/311893667_fe94-1.pdf


fahişe yataklardan kaçtığın günden beri / erimiş ruhlarınız bir derdin potasında http://www.kayseribusam.com/wp-content/uploads/2018/02/Necip-Faz%C4%B1l%C4%B1n-%C5%9Eiirlerinde-%C5%9Eehir-%C4%B0mgesi-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Ali-Y%C4%B1ld%C4%B1z.pdf


viyana, evrensel fahişelik için yaratılmış bir şehirdir. https://atauni.edu.tr/yuklemeler/ab3fb134c31f72ff2d1fd3c6d385abed.pdf


kadınlar da savaşı yitirdi’de rus askerlerine fahişelik yapması için iki kızı yerine gelinini öne süren bir anne ve aşağılanmasını en iyi yatacağı kadının anlayacağını düşünen bir askerin kararları ön plana çıkar. https://www.aydin.edu.tr/en-us/akademik/fakulteler/guzelsanatlar/Documents/Aydin_Sanat_2_year_1_2015.pdf


moreno ilk psiko-drama çalışmalarını fahişeler, mülteci kampları ve ceza evlerinde yapmıştır. https://www.journalagent.com/agri/pdfs/AGRI_30_SUP_1_1_131.pdf


yahudi olmayan kadınları önüne gelenle yatan fahişe olarak kabul eder ve kutsal kitap’taki “onların bedeni eşek bedeni gibidir ve boşalmaları da atlarınkine benzer” cümlesinin hükmü onlara uygulanır. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/511266


ekonomik yönden güçsüz, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırılan güney doğu asya ülkeleri çocuk fahişeliğinin dünyadaki merkezlerindendir. bu ülkede çocuk fahişeliği ve bu suçu işletenler yasalarca korunmakta, teşvik edilmekte hatta ödüllendirilmektedir. + çocuk seks öykülerinin pek çoğu güneydoğu asya kaynaklıdır ve tek başına bangkok’ta (tayland, 16 yaşından küçük 30.000 fahişenin bulunduğu bildirilmektedir. + sri lanka plajlarında binlerce erkek çocuğun fahişelik yaptığı saptanmıştır. rusya’da sadece moskova’da 1.000 kadar fuhuş yapan çocuk olduğu bildirilmektedir. + aynı örgütün verilerine göre ispanya’da göçmen olarak getirilen, çoğunluğu 12 yaşının altındaki 5.000 kıza fahişelik yaptırılmaktadır ve aynı ülkede sadece 2002 yılı içinde 8.000’den fazla çocuğun kaybolduğu bildirilmiştir. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/58.pdf


luis enrique', ana babadan çalınan paranın fahişelere değil de, sinemaya harcanırsa meşru olduğunu söyleyerek aklımı çelmişti. + yaşamaktan daha değerli bir değer uğruna ölebilen canlıdır insan. hatta 2 yaşındaki çocuğunu yaşatmak için fahişelik yapıp hergün yeniden ölebilir. + her insan halifetullahtır; fahişeler ve tefeciler bile. http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2015/06/Derin-L%C3%BCgat-old-4.pdf


bireysel ahlâk penceresinden “şehitlik” ve “fahişelik” ne kadar uzak görünüyor oysa… https://www.derindusunce.org/2015/09/02/fahiselik-sehitlik-ve-ozgurluk/


suat derviş’in “yanından geçtiğim şehir” hikâyesi, ahlaksız kadın kahramanını canlandırarak sosyal olarak ahlaki düşük olan fahişe kadın karakterine odaklanır. kadın ahlaksızlığı konusu dünya edebiyatındaki realist yazarlar için son derece günceldi. + özellikle, ukraynalı yazar panas mirniy “poviya” (fahişe) romanında, guy de maupassant “boule de suif” öyküsünde, rus yazar anton chekhov “pristup” hikâyesinde ve vsevolod garshin “prigoda” hikâyesinde vs. de bu konuyu ele almışlardır. + yazar başkarakterin iki ana rollerini yani onun ahlaksız mesleğini ve sosyal rolünü açıklayarak ana kadın ve fahişe kadın olmak üzere iki karşıt kadın tipine dayanarak toplumun noksanlıklarını gösterir. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/24978/1/Sen%c3%a7ilo%20Kad%c4%b1n%20ve%20%c5%9eehir%20(1)-2-7%20(1).pdf


erkeklerce, kadınlardan hem iyi hem kötü, hem kutsal hem dünyevi, hem bakire hem de fahişe olmaları beklenir. + kıyamet habercisi bir peygamber için dahi sıra dışı olan bir hiddetle onların memelerine saldırılıyordu. + bu iki kız kardeş gençliklerinde mısır’da fahişelik ettiler. memeleri orada okşandı, bekâretlerini orada yitirdiler. onlar, asurlular ve babilliler’le de fahişelik etti ve daha önceki dinsiz sevgilileri tarafından eninde sonunda yok edileceklerdi. + iki kardeşin fahişeliği, memelerinin bakireliklerini yitirip kirlenmeleriyle sonuçlanır. memelerin bekâreti kalmamış ve işledikleri günah her şeyi onların elinden almıştır. + tanrıça athirat ve erkek eşi baal’ın kutsal fahişeleri olan rahibeler ve rahiplerdi. + yahudilik, fahişeliğe karşı çıkıyordu fakat kendisinde barındırdığı ataerkil yapı nedeniyle de bir anlamda onu körüklüyordu. + kızını fahişeliğe sürükleyip rezil etme yoksa fahişelik yayılır ve ülke ahlaksızlıkla dolup taşar. + bir kâhinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. yakılmalıdır. baş kâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. dul, boşanmış, kirletilmiş ya da fahişe bir kadınla evlenmeyecek. + fahişelikle uğraşan bir kişinin kazandığı her şey haramdır. + fahişelik yukarıdaki ifadelerde belirtildiği gibi kişinin koynuna aldığı bir ateştir. + fahişe derin bir çukur; ahlaksız kadın, dar bir kuyudur. + özdeyişler insanların fahişelik karşısında daima uyanık olmalarını istemektedir. + çıplak tepelere bak da gör. sevişmediğin yer mi kaldı? çölde yaşayan bedevi gibi yol kenarlarında oynaşlarını bekleyip durdun. fahişeliğinle, kötülüklerinle ülkeyi kirlettin. + fahişelerin evlerine doluştular. şehvet düşkünü besili aygırlar! + fahişelik, kozmik dinselliğin en yaygın biçimlerinden birini temsil etmektedir. + ohola ve oholiva’nın yaptıkları aslında hem fahişeliğin boyutunun hem de bir ülkenin bekâretini kaybedişinin sembolik bir dille ifadesidir. + kullanılan dilin üslubu ise fahişeliğin çirkin vurgusu üzerinden yapılmaktadır. bu öyle bir çirkinlik ki tanrı’yı çileden çıkarmakta adeta tanrı tüm öfkesini bu iki kente kusmaktadır. + fahişelik kurumu, ayrıca buna bağlı olarak kadın bir meta haline gelmiş ve onun sırtından para kazanılmıştır. çoğu zaman da fahişelik iktidarın elinde kendisini hükmedici kıldığı bir koz olmuştur. + günümüzde bile bir türlü ortadan kaldırılamayan fahişelik kurumu, artık devletler için bir para kaynağı ve toplum için bir deşarj yeri olarak kabul görmektedir. + fahişelik için dünyanın en eski mesleği denir. bu, ne derece doğrudur bilinmez ama gerçek olan bir şey var ki, o da fahişeliğin çoğunlukla başka seçeneği olmayan, çaresiz insanların işi oluşudur. + şeytanın ayartmasına gelen kişiler bunu iyi kullanmış ve kadın bedeni üzerinde bitip tükenmeyen bir haz medeniyeti ve ekonomisi kurmuşlardır. böyle olunca da fahişelik, hıristiyanlığın ortasında bir kurum olarak bitiverdi. + yeni ahit her ne kadar sert bir şekilde yasaklasa da yeraltına gömülen bedenin tutkuları buna dayanamazdı. nitekim daha sonra rahip ve rahibeler arasında bir sürü entrika ve olaylar vuku bulmuştur. + yoksa fahişeyle birleşenin, onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? çünkü ikisi tek beden olacak deniyor, rab ile birleşen kişiyse onunla tek ruh olur. + fahişelik, kişinin onurunu zedeler. bunun için para ödeyen de kendi açısından büyük günah işlemiş olur. + bir şeyin bu kadar çok yasaklanması hıristiyanlara çok cazip gelmesinden ötürü müdür? ya da gerçekten fahişelik bir ideoloji olarak tam da kiliseyle bir şekilde bağlantısı olan bir sapkınlık mıdır? + her ne kadar hıristiyanlık, sürekli eleştirse de sonuçta fahişelik erkekler ve hatta devlet için bir baskı ve ekonomik kaynak olarak görülebilmektedir. bundan dolayı artık yasaklamalar cazibesini yitirebilmektedir. + fahişelik, doyumsuz bir dölyolunun çırpınışlarıdır. kadın normal olarak tek bir kişiye (kocasına) tahsis etmesi gereken şeyini, ayrım gözetmeksizin topluluğun bütün üyelerine açar. + fahişe tüm yasaklamalara ve dinsel buyruklara sırt çevirerek var olan kurallara meydan okumaktadır. + kendini peygamber diye tanıtan izebel adındaki kadını hoş görüyle karşılıyorsun. bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. + bir şehirde fahişeler, bir sarayda çirkef kuyusu neyse odur; çirkef kuyusunu kaldırınız, saray pis ve kokmuş bir yer olacaktır. + fahişelik tarih boyunca kadınların kullanılmasıyla sürekli varlığını yaşatmıştır. bu işi ne sebeple olursa olsun kabul eden kadın ve bunu bir iktidar aracı olarak kullanmak isteyen erkek oldukça fahişelik her çağda geçerli bir kurum olarak kalacaktır. + zaten antikçağda, kurum olarak fahişeliği devlet yaratmıştı. bu ortaçağda da değişmeyecekti. ancak antikçağdan farklı olarak bu sefer işletmeci, kilise’dir. ortaçağ avrupa’sında genelevlerin arkasındaki güçler devlet ve kiliseydi. + fahişelik kurumunun arkasındaki isimler değişse de o her zaman cazip bir iktidar kaynağı olmuştur. günümüzde bile batıda hızla gelişen bu sektör artık devletler tarafından yönetilmekte hatta çeşitli yeraltı örgütleri bu sermaye üstünden çokça paralar kazanabilmektedir. + günümüz hıristiyan dünyası fahişeliği inananları için bir tehlike olarak görse de bunun önüne bir türlü tam anlamıyla da geçememektedir. http://libratez.cu.edu.tr/tezler/6300.pdf


şigar sözlükte beldenin boşalması, halifesiz kalması ve şartlardan hali olması manasına gelmektedir. cahiliye döneminde mevcut olan bir nikâh şeklinin adıdır. sözlük anlamıyla da irtibatlı olarak kısaca takas yoluyla mehirsiz evlenmeye denir. şöyle ki, cahiliye döneminde iki erkeğin evlilik için velayetleri altındaki bayanları birbirlerinin mehiri olarak kullandığı evliliğe şigar nikâhı denmiştir. bu nikâh akdinde mağdur olan yine kadınlardır. çünkü adeta bir meta gibi takas yapılmakta ve mehir de kadınlar tarafından alınmamaktadır. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/255838138_18%20Zeki%20KOCAK.pdf


lügatte sadaka anlamına gelen mehir kelimesi islam aile hukukuna göre evlilik esnasında ödenen para veya malı ifade etmektedir. mehirle ilgili ayetlere bakıldığında “fariza”, “meta”, “sadukat”, “ucûr” kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/17_4_9.pdf


hanefi hukukçuların mehir kadının jercine karşılıktır yorumuyla açıklamaktadır. yine imber, kadının cinselliğine yönelik olarak verilen nesnenin cinsel ilişkiden sonra ödenmesiyle de kocanın kadın cinselliği üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu, evlilikteki cinsel ilişkiyi zinadan ayıran tarafın da bu mülkiyet olduğunu savunmaktadır. yukarıdaki ifadelerde kadın cinsel açıdan bir "meta" imiş gibi algılanmaktadır. incelenen sicilierde ise kadınların mehiri daha çok nikah akdi sırasında hak ettiklerine dair uygulamalar bulunmaktadır. bu bakımdan fetvalar ve hukuk kuralları hukuk doktrininde önemli bir yere sahip olmakla birlikte toplumsal yaşam ve tarih kaynağı bakımından aydınlatıcı değillerdir. hukuk dilinde "insan" da her hangi bir eşyadan farksız değildir. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/782419


kalın kıza mukabil babaya ödenen bir satış bedeli midir? veya ana babaya ödenen ve kızın yetiştirilmesi için yapılan masraflara iştirak midir? yoksa nezaketen verilen bir hediye midir? + türklerin kadına verdikleri değer, evlenmeyi bir satış akdi ve kadını da satılık bir meta olarak kabule müsait değildir. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/10366/islam%20ve%20osmanl%C4%B1%20hukukunda%20evlenme.pdf


câhiliye döneminde “nikâhu’l-makt” denilen bir uygulama daha vardı. buna göre, ölen şahsın yakın akrabalarından biri, onun dul kalan eşinin üzerine bir elbise atarak nikâhının kendisine miras yoluyla intikal ettiğini iddia ediyor ve hiçbir söz hakkı tanımadan, seçme şansı bırakmadan bu kadına sahip oluyordu. ölenin kardeşleri, hatta öz çocukları bile bunu uygulayabiliyorlardı. bu uygulamanın temelinde kadını bir meta olarak görme anlayışı yatıyordu. çünkü onlara göre adam öldükten sonra geride bıraktıkları yakın akrabalarına kalıyordu. eşi de erkeğin terekesi arasında sayılıyor ve ona da sahip olunabilineceği düşünülüyordu. https://webdosya.diyanet.gov.tr/mevlidinebi/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2019/10/30/bd5ad999-aa13-46bc-b84b-8d65539c66b5.pdf


mus’ab b. zübeyr, muhammed b. mervan tarafından öldürülmesi sonucu eşi aişe bnt. talha ile bişr b. mervan evlenmek istedi ve hatta kendisine nikahladı. şam’dan kufe’ye geldiğinde, aişe’nin bişr ile evleneceğini haber alan ömer b. ubeydullah, hemen cariyesini aişe’ye gönderdi ve cariyesine “aişe’ye selamımı ve benim bişr’den kendisine daha layık olduğumu söyle. eğer benimle evlenirse ben onun için evini malla dolduracağımı hatırlat” dedi. sonuçta tekliflerin cazibesine dayanamayan güzel kadın aişe, ömer ile evlendi. ömer, onun için genişlikleri dört zir’a olan yedi yatak döşetti ve gece olunca zifafa girdi26. ömer de aişe’ye tıpkı mus’ab’ın verdiği gibi 500.000 dirhem mehir, bir o kadar da hediye verdi. + yirmi birinci yüzyıla girdiğimiz şu dönemde bile hâlâ sadece geri kalmış ülkelerde değil, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde dahi erkek çocukların kız çocuklarına tercih edilmesi, bir vâkıadır. kısa bir dönem önce ülkemizde kız çocuklarının okumak gibi temel hakları, çoğu muhafazakar aileler tarafından yanlış dînî endişelerden dolayı alınmış ve hâlâ da alınmaktadır. kız çocuklarımızın okullara gitmeleri, daha yenidir. bu tür toplumlarda dünyaya gelen kız çocuklarına belli bir yaşa geldiğinde başkasının malı olabilecek bir meta’ gözüyle bakılıyordu. onlar için önemli olan şey, kocalarına karşı iyi bir hizmetçilik yapmak, yapacağı işlerde kusur etmemektir. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/297.pdf


büyük sanatçılar olarak tanıtılan nice ünlü fâhişeler, homoseksüeller, seviciler, ar damarları çatlamış çift şahsiyetli erkekler ve kadınlar, televizyon ve basın yoluyla evlerimize, hattâ yatak odalarımıza kadar girebilmektedirler. + fahşâların gizlisine açığına da yaklaşmayınınız. + fâhişe-i mübeyyine/zinâ yapmadıkça onlara karşı yerici ve zarar verici bir şekilde davranma hakkınınz yoktur. eğer zinâ ederlerse, onları yataklarında yalnız bırakabilir ve onları yaralamayacak şekilde dövebilirsiniz. + kur’ân-ı kerîm’de “fâhişe” sözcüğü ile bunun eş mânal?s? olan “fahşâ” ve çoğulu olan “fevâhiş” çokca geçmektedir. + kur’ân-ı kerîm’de “fâhişe”yi yasaklayan âyetlerin herbirinin istisnaları dışındaki bütün cinsel konuşmaları, yazıları, resimleri ve filmleri haram kılıcı olduğunu söyleyebiliriz. + mü’minler arasında “fâhişe”olan cinsel haramların yayılmasını isteyenler için dünyada (acı verici bir ceza) âhirette de elem verici bir azab vardır. + dünya hayatının geçici menfaatlerini kazanmak hırsıyla yönetiminiz altındaki namuslu kalmak isteyen câriye kadınlarınızı fâhişeliğe zorlamayın. + islâm toplumu’nda arzu ve irâdeye dayalı fuhuş yapacak kadın bulmak da mümkün değildir. çünkü islâm toplumu’nda fâhişeliğe özendirici propaganda yapılamaz. + fâhişeye verdiğin sadaka; yaptığın yardım ise, ihtiyacını giderir de onu vücûdunu satmaktan koruyabilir. + kadınlarınız, fâhişeyi (sevicilik) yaparlarsa, onlara karşı içinizden dört şâhid getirin. + fâhişenin yayılmasındaki zararları gereğince allah bilir, siz bilmezsiniz. + her türlü tahrik edici cinsel makale, roman, hikâye, piyes, resim ve filmi, bunların üretimini, yayılmasını, gösterime sokulmasını ve satılmasını “fâhişenin yayılmasını arzulamak” kapsamına almak mümkündür. + yazılı ve görsel medyanın “fâhişenin yayılmasını arzulamak” ve kavadlık yapma suçlarının baş failleri arasına girebilmekte olduğuna da işaret etmek isteriz. + fâhişeler nişan olması için kapılarına bayrak asarlardı. pek çok insan da bunlarla fuhuş yapmaya gelir, bunlar da gelenlerin her biriyle yatmaktan çekinmezdi. + fâhişelerden biri gebe kalıp çocuğu doğurduğu zaman, onunla yatan erkekler yanında toplanırlar, kendilerince doğru birtakım usûllerle sözde çocuğun kimden olduğunu tesbit edebilen kişileri de yanlarına çağırırlardı. https://www.alirizademircan.net/dokuman/Ali-Riza-DEMIRCAN-TURKCE-cinsel-hayat.pdf


avrupalının rüyalarında cezayir kadınının iğfali, çarşafın yırtılmasından sonra gelir. burada, kadının iki defa ismetinin bozulduğu görülür. + çarşaf giymiş olmak değil söz konusu olan, öyle bir «fatma görünümü» vermeli ki, onu gören asker «bundan bir zarar gelmez» demeli. + ilk zamanlar, üzerindekiler birbir çıkarılan cezayir kadınının vücudu, şimdi yeniden örtünmeye başlar. önceleri sergilenmesine, baştan çıkarıcı ve cezbedici olmasına çalışılan bu vücudu bu dönemde ezmek, şekilsiz hale sokmak, olabildiğince ahmak göstermek gerekir. + tabancaların bombaların, şarjörlerin devridir bu. oysa düşman da durumdan haberdardır artık. sokaklarda duvarlara sürtünerek, yürüyen klasik cezayir kadını görüntüsü yeniden başlar. her çarşaflı kadına ayırım gözetmeksizin şüpheyle bakılır. + manyetik dedektörler bitmez tükenmez bir hırsla vücudun orasında burasında gezdirilir. kadın, erkek, çocuk, bütün bir cezayir halkının hep birden birliğini, millî sesini ve cezayir toplumunun yeniden kuruluşunu imtihandan geçirdiği bir devirdir bu. + bu yeni şartları bilmeyen veya bilmezlikten gelen fransız sömürgeciliği cezayir kadınını batılılaştırma kampanyasını 13 mayıs’ta yeniden başlatır. kapı dışarı atılmakla tehdit edilen hizmetçiler, yuvalarından sökülüp alınan fakir kadınlar ve fahişeler, halk meydanına götürüldüler. http://www.muharrembalci.com/kitaplik/kitapozet/271.pdf


yirminci yüzyılın başlarında istanbul’un fuhuş âleminde yahudilerin yeri + 19 ve 20. yüzyılda istanbul’daki fuhuş faaliyetlerini inceleyen telif yayınların ortak tespiti gayrimüslimlerin bu âlemin ön sıralarında yer aldıklarıdır.1 ancak bu yayınlarda yahudilerin etkinlikleri tam anlamıyla vurgulanmamıştır. + galiçya, avusturya, polonya, romanya gibi doğu avrupa’nın önemli yahudi yerleşim merkezleri fuhuşun en yoğun olduğu ülkelerdi. + kahire’ye yol alırken galata limanında mola veren gemileri ziyaret eder, yolcular arasındaki genç kızları kandırır, onları mısır’a gitmekten vazgeçirip istanbul’da kalmalarını sağlar ve böylece fuhuş âlemine “taze sermayeler” katarlardı. + frölayn hirschberg kızlara sakıncalı bir arkadaşını terk etmesini veya kendisini daha iyi korumasını telkin frölayn hirschberg’in bir misyoner olduğunu ve onları hıristiyan yapmağa çalıştığını söylemekteler. + istanbul fuhuş piyasasının kökleri kırım savaşı’ndan sonra istanbul’a nakledilen savaş esiri yahudi kökenli ruslara tevdii edilen genelev açma imtiyazına uzanıyordu. + kutsal metinler’in bahsettiği faziletli kadın yoktur. bütün kadınlar hafif meşreptir ve onlar için yasak meyvenin tadına bakmak kaçırılmayacak bir zevktir. dahası bu son teferruat iğrençtir: kocalar eşlerinde ihtiras ve zevkin uyanmasından sadece menfaat elde eder. + galiçya istanbul’a fahişe ihraç eden tek yer değildi. 1860’lı yılların sonlarında müslüman, yahudi ve ermeni fuhuş tacirleri budapeşte ve civarında cirit atıyorlardı. + rumen resmî makamları hem rumen kızları fuhuştan uzak tutmak istediklerinden, hem de türkiye’ye kadın ihraç eden fuhuş tacirlerinden rüşvet aldıklarından yabancı fahişelerin romanya’ya ithal edilmelerini teşvik ediyorlardı. + bu şartlar altında romanya türkiye için önemli bir “fahişe deposu” vazifesi görüyordu. romanyalı yahudilerin fuhuş ticaretine girmelerindeki en önemli neden dönemin rumen resmî makamlarının yahudileri ticari faaliyetlerini sürdürmelerini engellemeleriydi. + genç kız fahişe olmayı reddetmeye devam edince patroniçe ve fuhuş taciri direncini kırmak için onu acımasızca dövdüler ve aç bıraktılar. + rafael sadi: “karaköy genelevi ile aşkenaz sinagogu birbirine bitişik gibidirler ve ....... söylentiye göre de adamlar aslında dini bütün kişiler olup namazında niyazında insanlarmış ve üç vakit duayı namazı kaçırmazlarmış. bu nedenle sinagogu iş yerlerinin yakınında kurmuşlar. + evler alçak ve küçük olup tasviri imkânsız bir pislik içindeler. + bu çocuklar bu ahlâk dışı evlerin bulunduğu sokaklarda koşuşuyor ve böylece çocukluklarından beri kötülük içinde büyüyorlar. + gösterilerin gece yarısına yakın başladığı ve sabah 04:30’a kadar sürdüğü bu yerlerden birinde manzara gerçekten rezilâne. + şu soru pekâlâ sorulabilir. nasıl olur da bu büyük belâ bu kadar uzun bir süre hoşgörüldü? + zengin müslümanların batı ülkelerinden gelen genç kızlar için muhteşem meblağlar ödediklerine dair hikâyeler var. + ancak bir gerçek olarak türklerin kendi kadınlarının ahlâk dışı bir hayat sürmelerine karşı olmalarına rağmen umumhaneleri kullanmaktan çekinmedikleri söylenebilir. + buna neden izin verildiği sorulduğunda genellikle verilen cevap umumhane sakinleri islâm dinine ait olmadıkları sürece bu durumun kendilerini ilgilendirmediğidir. + üç kadın geldi, arkadaşlarım sarhoş olduğu için yukarı çıktılar. ben bu kırk beşlik, buruşuk yorgun belâyı kabul etmedim. karşıki evden bir bulgar kızı geldi, cidden güzeldi. boşnak şivesiyle eski bir türkü vardır. tuna’da çırpar bezini kim sevmez hayda bulgar kızını + pera ve galata mahallelerindeki kayıtlı evler ve pansiyonlar hıristiyanlara ve yahudilere, üsküdar ve kadıköy’dekiler müslümanlara aittir. + yahudi genç kızlar arasında yaygınlaşan fuhuşu önlemek için samuel cohen’in tavsiye ettiği en önemli tedbir eğitimdi. + yabancı fahişelerin ne kadar kolaylıkla para kazandıklarını gören istanbullu yahudi kadınlar da geçim sıkıntısı nedeniyle fahişeliğe başlamışlardı. + balkan savaşları’nın meydana getirdiği göçlerin ardından değişiyor, bazı sefarad genç kızların fuhuşa başlamaları istanbul sefarad cemaatini alarma geçiriyordu. + 1914 yılında galata’daki fuhuş bataklığından son derece rahatsız olan kilise, okul, sinagog ve manastır yöneticileri genelevlerin bu semtten uzaklaştırması için hükümete başvuruyorlardı. ancak durum ümit verici değildi. düşük maaş alan polislerin rüşvet karşılığında fuhuşa göz yummaları mücadeleyi zorlaştırıyordu. + bu polis memurları çok düşük maaşlar almaktalar ve çoğu zaman maaş alabilmek için uzun zaman beklemek zorundalar. bu yüzden gözlerini kapatarak veya hatta kabadayı, fuhuş tacirleri ve umumhane sahiplerine aktif bir şekilde yardım ederek biraz para kazanma fırsatını yakalamaları fazla şaşırtıcı değil. + türk polisinin konsoloslukların fuhuş tacirlerini sınır dışı etme telkinlerini yerine getirmede hiç de heyecanlı ve istekli olmadığını fark ettiklerinde tekrar geri dönüp eski mesleklerini icra etmeye devam edeceklerdi. + 14 veya 15 yaşındaki bir kız fahişelik yapmaya gönderildiğinde ya da tekelde işçi olarak canına okunduğunda ne istediğini ne bilsin ki. + istanbul’da kadın tacirlerinin bir sinagogunun olduğunu biliyor, burada fahişeler pezevenklerine bayramlarda dinî ayin, tora okuması vs. sırasında “eliaus”, namus ve şeref satın alıyorlar; [hahambaşı] bu “ibadet yerini” yasaklayacak güce sahipmiş ama yapmıyor! nedenleri yok, yoksa – – ben de korkarmışım. + kadın ticaretine karşı osmanlı birliği fikrini teklif ettim ve o bu fikri kavradı. + çocuk fuhuşu, erkek ve kız çocuk ticareti hakkında korkunç şeyler anlatıyor. + türk hükümeti, sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi, bu ticarete göz yummakla ve satıcıları korumakla bu ticarete katılmış oluyor ve suç ortağı haline geliyor. + burada zührevi hastalıklar için ayrı bir hastane var. resmî makamlarca düzen sağlamışa benziyor, söylendiğine göre belediye buradan özel bir gelir elde etmiyormuş. kızların ödediği vergiler masrafları karşılıyormuş, bundan kızların paraları nasıl bayılmak zorunda olduğu anlaşılıyor. + sınırdışı edilen fuhuş tacirlerinin hangi meslek dallarına ait oldukları incelendiğinde yirmisinin erkek terzisi olması son derece ilginçti. + çeyiz paralarını yedikten ve manevî sermayelerini berbat ettikten sonra götürüp bir fena eve satarlar. ellerine geçen paradan bir kısmını kumarda bize verirler + meşhur galata’nın yatsıdan sonra, arzeylediği manzara bu idi. ve tarihe aşina olmıyan türkler; bir lehistan’ın mevcudiyetini o zamanlar ancak bu sokaklara devam ile öğrenirlerdi. + zira o vakitler rus ve avusturya işgalinde bulunan lehistan, memleketimize ihracat malı olarak, yalnız bu bedbaht kadınları sevkederdi. + bunların çoğu tarnopol, lemberg, vilno taraflarından gelme yahudilerdi. kendilerine mahsus garip, kaba bir şiveleri, almanca’ya pek benzeyen bir de lehçe’leri vardı. http://www.rifatbali.com/images/stories/dokumanlar/mahrem3.pdf


bertha pappenheim hahambaşı’na sorar: “istanbul’da yahudi kökenli fahişe var mıdır” diye. hahambaşı da “aslında” der, “bizim bütün gelirimiz bu yahudi kökenli fahişelerden toplanan paralardan sinagoglara yapılan yardımlar üzerinden olmaktadır”. + anna o. hahambaşı’na sorar: “peki bunları niye önlemiyorsunuz, niye kapatmıyorsunuz”? hahambaşı da: “onları çalıştıran şahıslardan gelen yardımlar olmazsa şayet, ne sinagoglarımız ayakta kalabilir, ne hastaneler ne de çocuk bakımevleri” der. + çünkü bertha pappenheim’ın kişiliği, çalışmaları dünya literatürüne girişi de büyük ikilemlerle doludur. ayrıca buna biraz da analitik bir gözle baktığımızda, daha da çıplak, daha da net görebiliyoruz bunları. + bütün hayatı fahişelerle, genelevleri gezmekle ve oradaki genç kadınlarla konuşmakla geçer. amacı onlara yardım etmektir ama bütün gün neredeyse 24 saat onların hayat hikâyelerini ve başlarına geleni dinlemekle geçirir, teker teker neredeyse. + eleştiren taraf insanlara, kadınlara, fahişelere yardım etmesini istiyor. ama benliğinin öbür tarafı, asıl dominant olan tarafı ise, anna o. ise, bir yandan fahişe gibi yaşamak istiyor. http://yenisymposium.com/Pdf/EN-YeniSempozyum-eeaf87f8.PDF


bu olaydan sonra emma’nın bütün sevgisi rodolphe’e yönelir ve bu sevgi kocasına duyduğu tiksintiyi daha da artırır. artık gönül rahatlığı ile “dairesini ve vücudunu, bir prens bekleyen fahişe gibi rodolphe’e hazırlar.” https://journals.tplondon.com/bc/article/download/494/487/504


çağdaş insan, tabiatı kendisinden yararlandığı bir eş gibi değil fahişe gibi görmektedir: kendisine karşı hiçbir sorumluluk ve yükümlülük duygusu beslenmeyen bir fahişe. http://www.muhafazakar.com/uploads/articles/50/9.pdf


hiçbir namuslu, iffetli, haysiyetli, şerefli, sağduyulu kadın veya kızın, erkekleri tahrik etmeye hakkı yoktur. hiçbir haysiyetli ve iffetli kadın veya kızın fahişe kıyafetiyle gezmeye hakkı yoktur. https://hrantdink.org/attachments/article/1265/Nefret_Soylemi_rapor_kapakl%C4%B1_web_2.pdf


japonlar tarafından ‘halk tuvaleti’ denilen yerlerde fahişelik yapmaya zorlandılar. birçok asker tecavüzün de ötesine geçerek, kadınların bağırsaklarını çıkarttı, memelerini dilimlediler ve onları canlı canlı duvara çivilediler. https://acikders.tuba.gov.tr/file.php/127/Lectures/PDF/3_DersDokumu.pdf


eski devlet bakanı ayvaz gökdemir'in üç kadın avrupalı parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. gökdemir 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu. https://www.takvim.com.tr/tarihtebugun/2024/09/11/8


anlamı bilinmeden, söylenişi güzel olduğu için konulanlar: sibel (yunanca fahişeler tanrıçası) https://ailevecalisma.gov.tr/Raporlar/ATHGM/aile_yazilari_10.pdf


sarhoşluk ve kırlara fahişe getirmek gibi “rezil” işler, bu adam gibi kötü bir şekilde ölmesi veyahut katillerinin ömürlerini pranga altında geçirmek zorunda kalmaları gibi sonuçlar doğuracağından, bu olaydan ibret alınması gerekir. https://iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/IKAD/article/view/618/550


kur'an'da "fahişe" kelimesi çoğulu "fevâhiş" şeklinde ifade edilen ve lut kavminin işlediği suç olan erkek erkeğe cinsel ilişki için seçilen isimdir. + rabbinizin evini inşada mallarınızın en helal olanını verin; faizden kazanılan veya kumardan elde edilen veya fahişe satmaktan kazandığınız pis mallardan vermeyin. https://atauni.edu.tr/yuklemeler/786f8585f6bce31dbca83ab18040f08d.pdf


genelev kadınlarının psikososyal iyi oluşlarınının belirlenmesi https://www.journalagent.com/jaren/pdfs/JAREN_3_1_22_29.pdf


kutsal fahişelik ve başörtüsü + mabet fahişelerinin başlarını örtmeleri zorunluydu. + sumerli kadınlar din kadını olmakla, din kadınları da fahişelik yapmakla görevlidir ve dolayısıyla bütün sumerli kadınlar fahişedir. + böylece bu kadınlar da yasal seks yapan mabet fahişeleri gibi kabul edilmiş oluyor. bu gelenek önce yahudi kadınlarına geçmiş, daha sonra da islam kadınlarına uygulanmış. + böylece sumer mabet fahişeliğini simgeleyen başörtüsü, çeşitli çağlarda ve ülkelerde kendilerine göre yorumlanarak islamiyete kadar gelmiş. islamiyette de erkekten kaçma şekline dönüştürülmüştür. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753836


hitit dini, tapınakları ve kadın görevlileri https://dspace.gazi.edu.tr/bitstream/20.500.12602/175603/1/b25b73752b903465c135c60c4f3405a2.pdf


fahişelerin ve hastalıklı kadınların kutlamalara katılmasına izin verilmediği ileri sürülmektedir. + fahişenin diğer bir fahişeye yazdığı mektupta: “biz şimdi thesmophoria şenliğini kutluyoruz. yarın da kalligeneia’yı kutlayacağız. atinalı kadınlarla birlikte kurban sunmak için acele atina’ya gel!” http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3573/422471.pdf


toplumda fahişelik kurumunun vazgeçilmezliği üzerine mitler : mersin örneği + fuhşun var olmasının toplumlar için son derece işlevsel olduğu ve fuhuş ortadan kaldırılırsa toplumsal düzende ciddi aksaklıklar olacağı iddiası bu olguyu sıradanlaştırma ve normalleştirme görevi görmektedir. + kadın her türlü günahın kaynağı olarak günah keçisi ilan edilmiş erkek ise bu süreçten sütten çıkmış ak kaşık olarak sıyrılmıştır. + fuhuş pazarında çalışan kadın sadece her türlü ahlaksızlık ve pisliğin kaynağı olarak kalmayacak, aynı zamanda topluma bulaşıcı hastalıkları yaymada da fail olarak gösterilecektir. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/acikalin_neriman.pdf


fahişe kavramının ortaya çıkışı fuhuş olgusunun özünü, kadının cinsel bir obje olarak algılanması oluşturmaktadır. + ..... namuslu kadınlar erkeğin soyunun devamında bir araç olarak özel alana hapsedilmiş, namusuz kadın ise, şeytan, günahkar, kirli, iğrenç gibi çağrışımlarla toplumda potansiyel bir tehdit unsuru olarak yerini almıştır. + namus kavramı kadınlar için, cinsellik bağlamında tanımlanırken, erkekler için daha çok yiğitlik, cesaret gibi kişilik özellikleriyle tanımlanmış, toplumda ahlak anlayışı kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı işlemeye başlamıştır. + .... fahişelik kurumunun yaratılması yaklaşık 11.000 yıl öncesine dayanırken, ilk genelevin ortaya çıkışını antik yunan’da solon’un öncü kamusal girişimi olarak görüyoruz. + fuhuş olgusunda tarih boyunca günah keçisi ilan edilmiş olan kadın, ortaçağda da “şeytanın bir aleti” olarak bütün günahların kaynağı kabul edilmiştir. + kadın şehvetin ve bütün günahların kaynağı olarak kabul edilmesine karşın, tam da ataerkil ikiyüzlülüğe/çifte standarda uygun bir biçimde, fuhuş, “gerekli bir kötülük” olarak yerini de korumuştur. http://calismatoplum.org/sayi38/acikalin.pdf


..... fahişeliğin kaçınılmaz olduğunu, tümden yasaklanmasının mümkün olmadığını, ancak yine de tabi tutulması gerektiğini savunan görüşleri belirtmek amacıyla kullanılmıştır. + geleneksel olarak fahişeler, damar içi madde bağımlıları ve eşcinsel gruplar aıds salgınının kaynağı olarak damgalanmıştır ve hastalığın bu gruplardan yayıldığı suçlaması toplumlarda egemendir. + ticari seksin tarihteki büyük uygarlıklar ile birlikte dini yaşamın bir parçası olarak tapınak fahişeliği ile başlamış olması muhtemel görünmektedir. sümer çağında ya da babil'de fahişelik mesleği utanılacak bir şey değildi. + hammurabi zamanında (yaklaşık i.ö. 1750) tapınaklar rahiplerin, hizmetkarların ve rahibelerin yanı sıra tapınanla ilah arasında bir aracı görevi gören kutsal fahişelerle doluydu. kutsal fahişeliğin tam amacı bilinmemektedir; kökeni, bereket ayinlerine dayanıyor olabilir. + kutsal fahişelerin kazançları tapınakların gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktaydı. + eski yunan ve roma'da fahişelik sadece izin verilen ve düzenlenen bir kurum olarak var olmamış aynı zamanda devlet tarafından da içselleştirilmiştir. ilk devlet genelevini solon kurmuş ve geliriyle fahişeler tanrıçasına bir tapınak yaptırmıştır. + kadınlar için bekaret önemliydi ve evlendikten sonra eşlerine sadık kalmaları gerekiyordu. bu nedenle bekar erkekler için evlilik bağı olmayan bir grup kadına gereksinim duyulduğundan fuhuş, devlet için yararlı bir kurum olarak değerlendirilmiştir. + hıristiyanlığın fahişeliğe yaklaşımı reform öncesi dönemde toleranslı olmuştur. + ortaçağda avrupa'da fahişelik dini açıdan hoş görülmemekle birlikte toplumsal açıdan gerekli görülmüş ve evli kadınların namusunu koruyan bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür. + müslümanlığın etkisiyle osmanlı toplumunda fuhuş hoş karşılanmamış, ancak fahişelere çok sert cezalar da verilmemiştir. 19. yüzyılın ortalarına kadar fuhuş özellikle istanbul'da belli mekanlarda gizli olarak sürdürülmüştür. + 1845 yılında istanbul'da ahlak zabıtası kurulduğunda fuhuş da yasadışı olarak kurumsallaşmış bir durumdaydı. taksim ve galata geleneksel olarak fuhşun yoğun olarak yer aldığı mekanlar konumundaydı ancak üsküdar başta olmak üzere asya kıtası'nda da “kerhaneler” yoğunlaşmaya başlamıştı. + savaşın getirdiği yoksulluk nedeniyle müslüman kadınlar da genelevlerde çalışmaya başlamışlardır. osmanlı devleti'nde yabancılar, fuhuş dahil her türlü mesleği serbestçe icra edebiliyorlardı. fahişeler, kapitülasyonların güvencesi altındaydılar. + fahişeler “özgürlüklerini ve bireysel haklarını karuyabildikleri” için ev kadınlarından daha şanslıdır. + günde 18 saat çalışarak yaşamınızı boşa harcamaktansa bedeninizi satarak daha iyi para kazanabilirsiniz. + dünya sağlık örgütü'nün (who) de benimsediği “seks işçisi” ve “seks işçiliği” kavramlarına yer verilmesi, belki de “fahişe”, “o….” gibi daha keskin etiketlenmeleri içermemelerinden ötürüdür. + üçüncü kişiler tarafından "fahişe" olarak etiketlenmek insan haklarına ve onuruna aykırı bir davranıştır. anayasamızın cumhuriyetin temel niteliklerinin sıralandığı 2. maddesinde de insan haklarına saygılı devlet olmanın altı çizilmektedir. + fuhuş, bir cinsel şiddet biçimidir ve tüm fahişeler cinsel şiddet mağdurudurlar. + hindistan'da geleneksel kast fahişeliği dahil ticari seks işçiliğinin tüm türlerini yasaklayan yasalara rağmen seks işçiliği ve insan ticareti çok yaygındır ve seks işçileri çok zor koşullar altında yaşamaktadır. http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/seks-ticareti-.pdf


fahişelere tecavüz diye bir şey olmayacağını polislerden kaç kez duydum bilmiyorum. bu beni çok üzüyor. buna birçok insan inanıyor. bu tamamen saçma sapan bir şey. + ...... gönüllü ve zorla fahişelik diye bir ayrımı kesinlikle reddederek bilerek ya da zorla, her fahişenin ataerkinin kurbanı olduğunu kabul eder. https://amargigroupistanbul.files.wordpress.com/2012/05/text1.pdf


bir kimseye “serseri”, “alçak”, “hayvan”, “fahişe”, “hırsız”, “manyak” denmesi sövme kapsamındadır. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-68-286


eritre ve etiyopya arasındaki 1998–2000 yılları arasında yaşanan sınır savaşında etiyopyalı güvenlik güçleri eriteli kadınlara tecavüz etmiş, eritreli güvenlik güçleri ise etiyopyalı kadınları fahişe olarak kullanmıştır. + ..... bildirge şiddet türlerini şu şekilde ayırmıştır; b) toplum içinde meydana gelen tecavüz, cinsel istismar, çalışma hayatında, öğretim kurumlarında ve diğer yerlerde cinsel taciz, kadın satışı ve zorla fahişeleştirilme de dâhil, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet; + kadınlar, tecavüz, toplu tecavüz, seks kölesi, fahişelik, işkence, göğüslerinin kesilmesi, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırılma, zorla evlendirme, vajinasına çeşitli cisimlerle zarar verme, kadın sünneti gibi insanlık dışı muamelelere maruz kalmaktadırlar. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/ozdemir_ozlem.pdf


iffetli kadınlar (iyi kadınlar), çocuklar el değmemişler olup, bakirelerdir ve tecavüze razı olmazlar, tecavüz edilebilirler. diğerleriyse, eşler ve iffetsiz kadınlardır (fahişeler), tecavüze razı olurlar, tecavüz edilmezler. + fahişelik yapan bir kadının tecavüze uğraması halinde, hukuksal telafi elde etme olasılığı neredeyse olanaksızdır. + sadece tecavüzde değil, kadına yönelik başka ihlallerde de devlet etkili müdahalelerde bulunmamaktadır. + devlet cinsiyet eşitliğine çözüm arar gibi görünürken, onu korumaktadır. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/37487/313107.pdf


türkiye’de üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin “namus” algısı http://journalagent.com/phd/pdfs/PHD-18480-RESEARCH_ARTICLE-GURSOY.pdf


literatürde kadınların cinselliğinin denetimini erkeğe veren ataerkil sistemin arkasına devlet gücünü de aldığı belirtilmiştir. bu dönemde “saygın kadın” ve “fahişe/fahişelik kurumu” ayırımının da ortaya çıktığı bilinmektedir. + saygın kadın, erkeğinin malı ve doğurganlığı, üremeyi sürdürürken, fahişe ise “herkese” ait olan kadın olarak tanımlanmaktadır. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/kadina-iliskin-namus-anlayisi-tutum-olcegi-toad.pdf


küçük oğlu (9 veya 10 yaşında) annesini dürterek uyardı ve “niye ağlıyorsun ki? bu fahişenin yerine hapiste olan ağabeyimize ağla. yıllarca hapiste kalacak...." https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/namuscinayet.PDF


gayrimüslim erkek, kutsal bir zaman diliminde müslüman kadının yoluna çıkmış, fuhuş/zina teklifinde bulunmuş ve kadının itiraz etmesine de öfkelenmiş ve saldırarak yaralamıştır. + fuhuş olaylarında genellikle kadınlar şikâyet edilmekte, kayıtlarda isimleri zikredilmekle birlikte erkekler hakkında herhangi bir hukukî işlem yapılmamaktaydı. + fahişelerin barındırıldığı mahallelerde, başta imam ve müezzinler olmak üzere tüm mahalle halkının azarlanacağı ve ceza göreceği ilan edilmekteydi. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/836409


rakka’dan musul’a uzanan geniş bir bölgede etkin olan ışid’in önemli ekonomik kaynakları ganimet, haraç, bağış, kaçakçılık, antika eser satışı, vergi, adam kaçırma, fidye, kadın ticareti ve petroldür. + ışid şeriata dayandırdığı gelir kaynaklarının yanında çocuk kaçakçılığı ve kadın ticareti, kendi ideolojisi ile bir paradoks oluşturmaktadır. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/355158


ışid çetelerinin çok sayıda kadını esir aldığı, çoğunu sattığı ya da zorla evlendirdiği ve esir alınan kadınların ve küçük kız çocuklarının tecavüze uğradığı bilinmektedir. https://ttb.org.tr/kutuphane/siginmacilar_rpr.pdf


marjinal işçilik: işportacılık, çöp toplayıcılık, dilencilik, fahişelik ya da hırsızlık gibi faaliyetlerdir. + 12 yaşındaki çocukların dahi fahişelik yaptıkları gözlemlenmiştir. + etiyopya’da kızlar otellerde, barlarda çalışmakta ve aynı zamanda fahişelik yapmaktadır. + hindistan’da da aynı şekilde çocuklar ticari amaçlarla cinsel açıdan istismar edilmekte ve ülkedeki fahişelerin %15-40’ının çocuk olduğu tahmin edilmektedir. + jamaika’da ilo-ipec tarafından finanse edilen bir araştırmaya göre 10 yaş civarındaki çocukların dahi fahişelik yaptığı, + kolombiya’da 13-17 yaş aralığındaki çocukların sokaklarda fahişelik yaptığı, + madagaskar’da ülkenin sahil kentlerinde seks turizminin olduğu ve çocukların istismar edildiği, + rusya’da genç kızların ve çocukların fahişelik yaptığı, porno filmlerde oynadığı, seks turizmine hizmet eden yerlerde çalıştığı ve bunların sayısının bir hayli çok olduğu ifade edilmektedir. + tarihi romanlar içerisinde karşımıza çıktığı şekilde çocuk işgücü kullanımının en kötü biçimlerinden biri olan fahişeliğe de rastlanmaktadır. + insan hakları raporlarında bangladeş’te hala terk edilmiş, kaçırılmış, köle ticaretine ve fahişeliğe maruz kalmış çocukların sayısında hatırı sayılır ciddi bir oran göze çarptığı görülmektedir. https://dspace.gazi.edu.tr/bitstream/20.500.12602/176236/1/69dbf39c75e038596853958a5e7baceb.pdf


astsubaylar tam tekmil ordaydı. iki adet binbaşı, bir yüzbaşı ve on adet asteğmen de geçerken şöyle bir uğramışlardı. sunucunun sabırları tüketen giriş taksiminden sonra program, alkış, ıslık ve ali dağlı adlı sanatçımızın iç parçalayıcı feryatlarıyla başladı. sahnede bir bağlama ve darbuka eşliğinde avazı çıktığı kadar bağıran sanatçımızın hangi şarkı ya da türküyü seslendirdiğini anlamak mümkün değildi. fakat müstesna bir kulağa sahip oldukları anlaşılan astsubaylar ve erat, her şarkı bitiminde çılgınca alkışlıyorlardı. türkü dünyasının prensi sahneyi terkettiğinde derin bir oh çektim! esmer vatandaş kimsenin gülmediği (o gürültüde zaten anlaşılmıyordu) bir iki fıkra anlattıktan sonra gecenin ilk bombasını patlattı: — şimdi huzurlarınızda rakkaseler kraliçesi nurten çiçek!. büyük bir tezahürat altında sahneye çıkan kadın (kadın mıydı?!) kıvırmaya başladığında, bir an salon yıkılıyor sandım. erat bir ağızdan tempo tutuyordu: — aç, aç!.. göbeğine uzanan memelerini ikide bir küçücük sutyenin içine tıkıştırmaya çalışan rakkaseler kraliçesi gülücükler dağıtarak oynuyordu. ama asıl kıyamet erlerin oturduğu kısma yaklaşınca koptu. eratın "aç aç" isteklerini kıramayan nurten çiçek önce sağ göğsünü şöyle bir göster-' di. sonra, "helal, nurol" sesleri arasında sol göğsünü... biraz sonra da ikisini birden! sahneyi terkettiğinde ise hüzünlü bir sessizlik çöktü ortaya. sanıyorum erat, "ikiyüz liraya bu kadarcık mı?" diye düşünüyordu. https://stratejikoperasyon.files.wordpress.com/2014/05/mit-zileli-vur-emri.pdf


seferî zamanda vaiz çağırıyoruz, hazerî zamanda da dansöz çağırıyor, "aç, aç" programları tatbik ediyoruz. bu da yanlıştır. yapmayın. şu milletin ordusunu manevî bakımdan teçhiz ederseniz, hayırlısı bu olur; başka türlü yaptığınız şeyler yarın fevkalade zararlı şeyler ortaya çıkarır. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d19/c018/tbmm19018010.pdf


çocuklar sömürünün olduğu ortamlarda çalışmaya zorlanmakta; çocukların kötüye kullanımı ve fahişelik yaptırıldıkları gözlenmektedir. çocuklar caddelerdeşiddetemaruzkalmaktadır. https://tocev.org.tr/Uploads/Documents/TOCEV%20Rapor%5B2%5D.pdf


giderek artan çocukların satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisinden ve çocuk pornografi ve istismarının internet ve diğer gelişen teknolojiler üzerinde artan erişebilirliğinden ciddi endişe duyularak çocuğun; + çocuk satışı, fahişeliği ve pornografisi meselelerinin kamuda tartışılmıyor olmasından ve bu konulara ilişkin kamu bilincinin halen çok sınırlı olmasından, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/66267


...... başka ayakta kalma stratejisi bulamayan kadınlar ve kız çocukları fahişelik yapmak zorunda kaldılar; piyasa işlerinin yanında kadınlardan ev işlerini ve bakım emeği gerektiren hizmetleri sağlamaları beklendi. + bu kontrol ve denetim baskılarının en sorunlu olanı, aslında kadınlar için anatomik görevi bilinmeyen ve basit bir doku olarak bilinen “kızlık zarı” üzerinden yapılmaktadır. görevi insanların sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalık durumunda tedavi etmek olması gereken sağlık bilimleri, gereğinde bu baskıyı, kadınlar üzerinde bir araç olarak kullanalabilmektedir. + buradan da anlaşılacağı üzere kadınların anatomisinde herhangi bir işlevi olmadığı iddia edilmesine rağmen bu dokunun varlığının bir baskı unsuru olarak kullanıla gelmesi, tamamen ataerkil sistemin kadınlar üzerinde kurduğu bir iktidar sistemine dayanmaktadır. https://www.ttb.org.tr/kutuphane/kadinhek3.pdf


kadınların zihinlerini geliştirerek güçlendirirseniz, kör itaatin de sonu gelecektir; ama iktidar her zaman kör itaat aradığından tiranlarla hazcılar kadınları karanlıkta bırakmaya çalışırken doğru şeyi yapmaktadırlar. ne de olsa tiranlar köleler ister, hazcılarsa oyuncaklar. + beden büyük bir endüstri ve gelir kaynağının merkezine yerleştirilerek; sınırları belirlenir, denetim altına alınır, itaatin ya da isyanın sembolü olarak karşımıza çıkartılır. + sosyolojinin buradaki yaklaşımı kuşkusuz tıp gibi yalnızca anatomi ve fizyolojiye değil, bedenin toplum içindeki sosyal eylemleri gerçekleştirme ve anlamlandırma kapasitesine ilişkindir. + aslında bütün dinler, ideolojik oluşumlar ve siyasal düzenler nihai tahlilde bedenleri kontrol etme hedefindedirler. mesela bütün dinler nihai hedef olarak –belirli bedensel pratikler aracılığıyla- bedenleri disipline etme amacını gütmektedirler. + aynı şekilde dinler gibi ruhani ve uhrevi kaygısı olmayan siyasal sistemlerin amacı da bedenler üzerinde sultayı ele geçirmektir. bu açıdan bakıldığında bedenin ne kadarının biyolojik, ne kadarının da toplumsal olarak belirlendiği konusu güdeme gelmektedir. + kadın bedeni erkeğin denetimi altına alınması gereken sosyo-kültürel bir olgu olarak nesneleştirilmektedir. + ...... elbette tüketime sunulan şey cinselliğin ta kendisidir. çünkü bu biçimde cinsellik giderek daha çok sistematik bir şekilde nesneler ile ticarileşmiş ve endüstrileşmiş iletilere endekslenmektedir. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206041


sümerlerde bireyin, ibadet ve ritüellerle çevrili konumu, dini inanışlarda yer alan antropogoniler aracılığıyla belirlenmiştir. buna göre insan sadece panteonda bulunan tanrıların ihtiyaçlarını gidererek hizmet etmek için yaratılmıştır. + ibadet ve ritüellerin mitlerden esinlenerek, otorite tarafından oluşturulduğu görülmektedir. sümer inançlarında özel bir yeri olan büyü, fal ve kehanet gibi uygulamalar ise toplum açısından “kutsal” kabul edilenle bir iletişim aracı olarak görülmüş, siyasi ve dini idareciler tarafından, otoritenin sağlam bir şekilde korunması için kullanılmıştır. + bu çalışmada sümer dini içerisinde yer alan çeşitli ibadet ve ritüeller, büyü, fal ve kehanet uygulamaları, kutsal evlilik törenleri ve cenaze törenleri mitolojiyle ilişkisi dikkate alınarak anlatılmıştır. http://ilahiyat.kilis.edu.tr/dergi/6.pdf


dünyanın en güzel arabistanı + bu şehirde çok çeşitli insanlar yaşıyor. aralarında balıkçılar, devlet memurları, fahişeler, garsonlar, tüccarlar, öğrenciler, bankacılar bulunan bu insanların yarattığı kalabalıktan, şehrin büyük bir nüfusa sahip olduğu .... http://web2.bilkent.edu.tr/turkedeb/wp-content/uploads/sites/5/2015/10/FIRAT-CANER.pdf


eski mezopotamya’da kutsal evlilik metinleri’nde geçen anlatımlar ya da daha çok edebi metinlerde kaydedilen bazı kelimeler için kullanılan “kutsal/kült/mabed fahişe(si)” ibâresi farklı uzmanlar tarafından değişik şekillerde yorumlanmaktadır. + bir fahişe, tapınakla ilişkili bir kadın + [git oğlum, fahişe šamhat’ı beraberinde] götür + ben gerçekten penisi bilen bir fahişeyim + enkidu fahişeyle konuştu: ‘gel, šamhat, beni yanına al. anu ve ištar'ın kutsal ikametgâhı olan kutsal tapınağa, gilgameš'in güç bakımından mükemmel olduğu yere’. + “1941'de beatrice brooks, “[mezopotamya ve suriye-kenan] nüfusunun kabul edilemez bir yüzdesi ya laik ya da bazı türden dini fahişeler olmalıydı” diye yazdı. + kadın tapınak görevlileri, tapınaklarına yapılan ödemeler karşılığında düzenli olarak cinsel ilişkide bulunmayı sürdürdüler. + mabet fahişelerinin zaman zaman baş giysisi kullandıkları + din kadınlarının birlikteliğini de "kutsal fahişelik" olarak değerlendirmek yerine https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753739


ırk ile feminizm arasındaki diğer bağlantılardan biri de ‘insan doğası’ söyleminin her iki kavramın etrafında, ilkelliğin ve kadın cinselliğinin ortak kökenden geliyormuşçasına dolanmasıdır. ‘insan doğası’, ‘doğal yasalar’, ‘doğal seçilim gibi insanın özüne yönelik açıklamaların çoğu sömürgeciliğin ve ataerkilliğin şiddetini kapamaya yönelik bir örtü görevi üstlenmektedir. örneğin on dokuzuncu yüzyılın pauline tarnowsky’nin fahişeliğin fizyonomik yapısını belirlemeye yönelik çalışmaları almanya ve rusya’da merkezi bir önem taşımıştır. o, fahişelerin normalinden fazla olan ağırlıklarını, kafatasının antropometrik ölçülerini, saç ve göz renklerini, ailelerinin geçmişini, doğurganlık seviyelerini (aşırı derecede düşük) kategorize edip, fahişelerin fizyonomisini “ilkel” doğasına işaret etmiştir. + o dönemde fahişeliğin fizyolojik ve fizyonomik özellikleri ile ilkellik arasında bağlantı kurulması, her ikisinin de ortak kökenden gelmesi gerektiğinin bir savunusudur. fahişenin anatomik özellikleriyle ilkelliğe ulaşılma çabası halihazırda olumsuz anlamıyla bir “ilkellik” temasının var olduğunu ve fahişeliği de bu temaya uydurarak “bilimsel” söylem işbirliğiyle kötücül bir anlama pek de zorlanmadan oturtulacağını göstermektedir: bir taşla iki kuş vurmak! https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/914434


medikal bürokratlar insanları alt kümelere ayırır: araba kullanabilecek olanlar, çalışmaktan uzak durabilecek olanlar, kilit altında tutulması gerekenler, asker olabilenler, sınırları zorlamayı, yemek pişirmeyi ya da fahişeliği becerebilenler. https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/2151/1/333919.pdf


kaçakçılık ve fahişelik şeklindeki birçok suç türünün kapitalist sistem ve işleyiş için olağanüstü bir kâr sağlama imkânı vardır. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1839.pdf


maeve (thandie newton) fahişe rolündeki maeve, robotların silahlı mücadelesinde elebaşı konumdadır. + şarkının içeriğindeki plastiklik ve sahtelik vurgusunun, robotların anatomisine bir gönderme olabileceği düşünülmüştür. + maeve yatakta uyanırken bölüm başlar ve kıyafetlerini giyip fahişe olarak çalıştığı bara gider. burada ise yeni gelen bir ziyaretçiyi baştan çıkararak işe koyulur. bilinçli bir şekilde ziyaretçiyle alay ederek kendi ölümüne sebep veren maeve, laboratuvara tamir için gittiğindeyse asıl amaç olarak içinde bulundukları durumu anlamaya çalışır. https://pdfs.semanticscholar.org/51fc/ca972dd16bbf14962e581ea683cd986781cd.pdf


...... belki bu yoldan döner umuduyla kaldığı otel odasına bir fahişe gönderdiklerinde sobadan kaptığı yanan odun parçasıyla zavallı fahişenin üstüne yürüyen thomas aquinas vs. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/293065


patocka’ya göre, beden, anatomik ya da fizyolojik araştırmanın değil, ama öznel bir fenomen olarak, insan bedeni, yaşama deneyiminin konusu olan ve yaşadığımız bir şeydir. yaşayan beden, anatomik ve fizyolojik bedenin farkında olduğumuz varlığını varsayar. + böylece kişinin kendi olmasını anlatan öznel beden, toplumsal alanın tamamında tanımlanan nesnel bedenin yalnızca bir yansıması değildir. o özneldir, ama aynı zamanda zorunlu bir yaşama koşulu/yaşama deneyimi anlamında nesneldir. https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4256/429467-YEN%C4%B0.pdf


modern tıp, anatomi ya da fizyoloji gibi bilimlerce desteklenen erkek egemen toplumsal cinsiyet rejimi söylemleri, erkek bedeni karşısında kadın bedenini sözde biyolojik yapısına istinaden pasif konuma indirgemekte ve kadınlara bu pasif konumları ile ilişkili “uygun” kültürel özellikler atfetmektedir. + temel toplumsal kontrol mekanizmasının din olduğu dönemlerde dini söylemler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kadın ve erkek arasında “yaradılıştan” kaynaklandığı ileri sürülen “nesnel” farklılıklar üzerinden inşa etmiş ve pekiştirmiştir. + çoğunlukla anatomi ve endokrinoloji gibi bilimlerce üretilen bu söylemler kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkları eşitsizliklere dönüştürmekte ve bu süreci “bilimsel” temellere dayandırmaktadırlar. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/884285


kadın gibi dünyanın süsüne kapılma mert ol. + kadın gibi şehvetle alan dünyayı, doğurur gibi verirken feryat eder. + dünya ilgileridir safdilleri mecnun eden, kays ve benzerlerini çıldırtan kadındır. https://zeytinburnu.istanbul/images/kultur_yayinlari/30.pdf


okumaktan benzi solmuş kızlardan hoşlanmam. bir kız çocuğu kendisini çekici kılma konusunda kafa yormalı ki, ilerde iyi bir koca bulabilsin. görünüm kitaplardan daha önemlidir. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/cocuk_edebiyati_au284.pdf


ohola benimken fahişelik etti. oynaşları olan asurlulara gönül verdi. hepsi de genç, yakışıklı, lacivertler kuşanmış savaşçılar, valiler, komutanlar, atlı askerlerdi. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/30138/ozlem_hepsen_tez.pdf


babama ait olan bir anatomi kitabı buldum. son derece öğretici bir kitaptı, özellikle de kadınları anlatıyordu. http://beylagan.cls.az/front/files/libraries/421/books/796976909.pdf


kadının tarih boyunca en dikkat çekici, güzelliğin ve dişiliğin en önemli mücevheri meme olmuştur. + meme kimi dönemlerde süt verme özelliğinden dolayı kutsal sayılmış; kimi dönem erotik çağrışımlarla sanatçıların yaratıcılığını kamçılamış; kimi dönem de ticari bir kazanç sağlamıştır. + istediğiniz her şeyi bir memeyle birlikte satabilirsiniz. + besleyici meme kutsal meme erotik meme domestik meme politik meme ticari meme özgür meme http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48741.pdf


memenin tarihi https://www.booktandunya.com/2020/04/marilyn-yalom-memenin-tarihi.html#gsc.tab=0


gelenek söylemleri ve iktidarın doğallaşması: namus cinayetleri örneği http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/04/10-9.pdf


tüketim toplumunda aşk, alınıp satılabilir bir nesneye dönüştürülerek metalaştırılmıştır. http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1528/82c966e6-8037-4aad-acd7-7c68e2ad0a37.pdf


her alışveriş bir aşk + aşksallaştırılan tüketim + tutkusallaştırılmış güller http://ilef.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/7-Askin-Tuketim-Kulturu.pdf


aşk mı, para mı? + batı’da aşk, akılla açıklanmaya çalışıldığı andan itibaren mistisizmini kaybetmiştir. meta haline gelişi de daha kolay olmuştur. + para mutluluk getiremez, çünkü mutluluk çocukluk arzularının tatmin edilmesidir; para da bu arzuların nesnesi değildir. https://silo.tips/download/gndeldk-hayatin-derdsdnde-metalaan-ak-ve-sdnemada-ak-ve-paranin-karilamasi-sonuc


sevgi nesnesi bir “put” gibi kurbanlarının kendine yönelmesini bekler. + put, kusursuz güzellikle beraber sevgilinin çekiciliğini de ifade etmektedir. âşık sürekli sevgiliye yönelir, onun peşinden gider; mahallesini, kapı eşiğini mesken edinir, ayak bastığı toprağa yüzünü sürer. âdeta ona tapar. http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gasset_ve_fuzuli_bahir_selcuk.pdf


mastektomi sonrası meme onarımlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek parametreler http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46907.pdf


memenin anatomisi ve fizyolojisi http://www.tmhdf.org.tr/Uploads/Editor/bo_lu_m_1.pdf


memenin anatomisi https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/128647/mod_page/content/1/Memenin%20Anatomisi%20ve%20s%C3%BCt%20%C3%BCretimi%20fizyolojisi.pdf


meme anatomisi https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mfindik/73052/01%20-%20MEME%20ANATOMISI.pdf